مقاله بام سبز؛ رويکردي در ارتقاي يکفي خرد اقليم و جاذبه گردشگري شهر پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بام سبز؛ رويکردي در ارتقاي يکفي خرد اقليم و جاذبه گردشگري شهر پايدار :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :13

امروزه , پیشرفت شهرنشینی به عنوان امری اجتنا بناپذیر باعث خلق کیدغدغه فکری برای اندیشمندا ن و طراحان شهری و محیطی در جه ت ارایهراهکارهایی برای تعدیل معضلات ناشی از آن شده است و پرداختن به اینامر منتج به دستیابی الگوهایی جهت تقلیل اثرات مخرب ناشی از آن وهمچنین بالا بردن کیفیات محیط زندگی شهری گشته اس ت. بشر, امروزهبه ارزش و اهمیت خلق فضاهای پایدار پی برده و در تلاش برای پاس خدهیبه نیازها و خواسته های خود اما با در نظر گرفتن اف قهایی پایدار م یکوش د.نتیجه این تلاش در رفع نیاز شهرنشینی آفرینش الگوهای شهری استپایدا ر, شهری متراکم و فشرده .اما مانند بسیاری موارد این دستی‌‌افته بشری نیز بدون پیامد نمی باش د.تحقیقات نشان داده اند که افزایش تراکم, باعث بر هم زدن تعادل موجود درپرتو افکنی فضاهای شهری و انتقال گرمایی بین زمی ن, ساختما نه ا, اتمسفرو همچنین تولید گرمای داخلی خود شهر گردید ه, دمای هوای شهری راافزایش داده و بر سرعت باد نیز تأثیرگذار اس ت. از طرفی دیگر افزایشتراکم م یتواند به معنای کاهش فرصت های خلق فضاهای سبز شهری ودر نتیجه کاهش مطلوبیت فضا باشد و همچنین به سبب افزایش ازدحامآلودگی هوا را به دنبال داشته باشد .در این خصو ص, با مها به مثابه رویه هایی که بیشترین سهم از پلانشهرهای فشرده را به خود اختصاص م یدهند م یتوانند بسیار موردتوجه قرار گیرند از طرفی نیز اثرات بهبود بخش پوش شهای گیاهی درمطلوب سازی کیفی شرایط آب و هوایی )معتدل سازی اثرات و پیام دهاناشی از تراکم شهری, کاهش امواج گرمایی و خورشید ی, سرعت باد وآلودگی هوا( می تواند به عنوان پتانسیلی بالقوه در طر حها لحاظ گردد .در این پژوهش , با استفاده از مدل غیر ایستایی 1 ارائه شده بروسبه شبی هسازی سایتی در شرایط مختلف سه گانه )وضع )ENVI-met(موجو د, افزایش تراکم و سب زسازی با م( پرداخته شده و نتایج حاصل ازسبز سازی بام بالاخص بر روی دمای هوا و وزش باد به دست آورده شدهاس ت. در انتها مقایسه نتایج حاصله با پژوه شهای دیگر انجام گرفته باعثدستیابی به بینشی جام عتر از بهره و تأثیر سبز سازی بام در بهبود شرایطخرد اقلیمی بالاخص در شهرهای فشرده و با مقیاس استفاده گسترد هتراز گیاهان گردیده است و در خاتمه بحث به دلیل آگاهی بیشتر از ارزشبه کارگیری این مهم به عنوان کیی از اهداف قابل وصول و کاربردی درپروژ ههای شهری و معماری به اختصار سایر منافع آن نیز شمرده شده اس ت.

لینک کمکی