مقاله بررسي ميزان توسعه اکوتوريسم در تعاوني هاي منابع طبيعي و عوامل موثر بر آن در استان گلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ميزان توسعه اکوتوريسم در تعاوني هاي منابع طبيعي و عوامل موثر بر آن در استان گلستان :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :16

امروزه صنعت گردشــگری به عنوان صــادرات نامرئی خدمات و محصولات,به عنوان صنعت شــماره یک در جهان شناخته می شود. این صنعت در زمرهقدیمی ترین و بزرگترین فعالیت های اقتصادی در حال رشــد دنیاســت که باایجاد 212میلیون شــغل مستقیم و غیرمستقیم, جابجایی 567میلیون مسافردر جهــان و دریافتی به مبلغ 370میلیون دلار در ســال 1995و افزایش آنبه 617میلیون مســافر و دریافتی 418میلیون دلار آمریکایی در سال 1997و افزودن ســالانه 653/3میلیون دلار آمریکایی بــه دلار مالیاتی جهانی, بهعنــوان جــذاب ترین منبع درآمد دولــت ها و به عنوان بدیلی مناســب برایبخش کشــاورزی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه درآمده است. طبقپیش بینی های به عمل آمده تا ســال 2010تعداد مشــاغل ایجاد شــده درایــن بخش به 338میلیون شــغل و میــزان درآمد حاصــل از آن نیز به 7/2تریلیون دلار خواهد رســید. این قبیل برآوردها باعث شــده تا در ســال هایاخیر بســیاری از کشورها به صنعت توریسم با نگاهی جدی و متفاوت بنگرندو بیــش تریــن امکانات خود را برای رونق بخشــیدن به ایــن صنعت و بهرهمندی از عواید سرشــار آن به کار گیرند که گســترش گونه های توریســم بهاکوتوریسم, توریسم فرهنگی, توریسم طبیعت, اگروتوریسم, توریسم دهکدهو جــز این ها خــود گواهی بر صحت این مدعاســت. مطالعه حاضر به منظوربررسی میزان توســعه اکوتوریسم در تعاونی های منابع طبیعی و عوامل موثردر توسعه آن در استان گلستان انجام گرفته است. این تحقیق از دیدگاه طبقهبندی بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی اســت و از دیدگاه طبقه بندیبر مبنای روش از نوع توصیفی و علمی ارتباطی می باشد. جامعه آماری موردمطالعه ایــن تحقیق اعضای هیات مدیره تعاونی های منابع طبیعی اســتانگلســتان می باشــد. تعداد اعضای هیات مدیره تعاونی هــای منابع طبیعیاســتان گلستان 135نفر می باشد که پرسش نامه های تدوین شده از طریقسرشــماری بین آنان توزیع شده اســت. ابزار اصلی این تحقیق پرسش نامهمی باشــد که روایی صوری آن با کسب نقطه نظرات و پیشنهادات اساتید وهم چنین تعدادی از کارشناســان مدیریت ترویج ســازمان جنگل ها و مراتعکشور به دست آمد. برای سنجیدن اعتبار پرسش نامههای تهیه شده, تحقیقآزمایشی ) (Pilot testانجام گرفت که نتایج حاصله از ضریب آلفای کرنباخبرای پرســش نامه مذکور برابــر 0/86گردید. نتایج حاصــل از اولویت بندینشــان داد که برگزاری جشنواره غذاها و آیین های سنتی, ارا یه خدمات حملو نقل, ســازماندهی اریه دهندگان سرویس بهداشتی, مجهز بودن به بی سیم,مشارکت در تامین غذا, آموزش ماهیگیری ورزشی در دریاچه ها توسط اتحادیهماهیگیران, برگزاری کنفرانس های ملی اکوتوریسمی, ارتباط با موسسات مالیبین المللی و نمایندگی های توسعه محور با کمترین ضریب تغییرات در اولویتاول قرار دارند. در خصوص میزان توسعه اکوتوریسم نیز افزایش درآمد یا منفعتمالی از جذب گردشــگری با کم ترین ضریب تغییرات در اولویت اول قرار دارد.در مجموع عوامل فوق که عوامل موثر بر توسعه اکوتوریسم توسط تعاونی هایمنابع طبیعی را تبین می نمایند در حد بســیار کم و ناچیز در تعاونی های منابعطبیعــی انجام می گیرد. همچنین نتایج حاصــل از میانگین در خصوص میزانتوسعه اکوتوریسمدر تعاونیها) ( =0/34نشان می دهد میزان توسعه اکوتوریسمدر تعاونی های منابع طبیعی در حد ناچیز می باشد

لینک کمکی