مقاله بررسي تأثير فلز کادميوم بر وزن خشک، رشد و ميزان جذب در گونه درختي چنار Platanus Orientalis

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير فلز کادميوم بر وزن خشک, رشد و ميزان جذب در گونه درختي چنار Platanus Orientalis :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :13

عناصر سنگین از جمله کادمیوم در نتیجه فعالیت های عمده شهری, صنعتی و کشاورزی تولید و باعث آلودگی می شوند. با توجه به نیاز روز افزون جنگل کاری در ایران, انجام تحقیقی جامع بر روی گونه سریع الرشد چنار و نقش این گیاه در جذب فلزات سنگین از جمله کادمیوم ضروری است. به این منظور پس از تهیه نمونه های برگ و ساقه درختان چنار و خاک از مرکز شهر تهران و در خارج از شهر به عنوان گروه شاهد به روش کاملا تصادفی انتخاب و جداگردید . وزن خشک اندام هوایی و میزان انباشتگی فلز کادمیوم در گیاه موردآزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که غلظت کادمیوم وزن خشک بخش هوایی به طور معنی داری کاهش یافته است . همچنین تفاوت معنی داری بین وزن خشک اندام هوایی در منطقه شاهد و منطقه مرکز شهر وجود دارد. میزان تجمع کادمیوم در برگ و ساقه در منطقه شاهد با منطقه مرکز شهر دارای اختلاف معنی داری در سطح 95 درصد را نشان می­دهد.

لینک کمکی