مقاله برنامه ريزي و زو ن بندي ذخير ه گاه زيستکره حرا براساس معيارهاي بين المللي با تأکيد بر جزيره قشم( با استفاده ازGIS)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله برنامه ريزي و زو ن بندي ذخير ه گاه زيستکره حرا براساس معيارهاي بين المللي با تأکيد بر جزيره قشم( با استفاده ازGIS) :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :17

از آنجایی که هدف از این تحقیق بهر هبرداری بهینه از منطقه مورد مطالعهدر راستای اهداف ذخیره گاه زیست کره بود با استفاده از منابع اکولوژیک ومنابع اقتصادی اجتماعی با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل سیستمیجهت زو نبندی استفاده GIS و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییگردید. با توجه به اینکه این منطقه فاقد عوارض برجسته و تغییراتتوپوگرافی خاص بوده جهت زون بندی ذخیره گاه زیس تکره از نقش ههایشیب, ارتفاع, جهت و در نهایت نقشه واحد شکل زمین که به طور معمولدر مطالعات مربوط به ارزیابی توان اکولوژیک محی طهای خشکی مورداستفاده قرار می گیرد, در این مطالعه مورد استفاده قرار نگرفته و به جایآن از فاکتورهای بیولوژیکی و اقتصادی اجتماعی و نق شهای سه گانه ذخیره گاه زیست کره )نقش توسعه نقش حفاظت, نقش لجستیک( وتعریف مربوط به هر یک از زو نها, مورد استفاده قرار گرفت که در نهایتت عداد سه هسته طبیعی, یک زون ضرب هگیر پیرامونی و 2 زون بینابینیانتخاب گردیدند که از سطح کل ذخیر هگاه زیس تکره 28983 هکتار بهعنوان زون هسته 50156 هکتار به عنوان زون ضرب هگیر پیرامونی و 7694هکتار به عنوان زون بینابینی اختصاص یافته اند.

لینک کمکی