مقاله بررسي نحوه برنامه ريزي و مديريت پارکها با تاکيد بر توسعه پايدار (نمونه موردي پارک بوستان گفتگو – تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي نحوه برنامه ريزي و مديريت پارکها با تاکيد بر توسعه پايدار (نمونه موردي پارک بوستان گفتگو – تهران) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :13

هدف از انجام این تحقیق بررسی نحوه برنامه ریزی و مدیریت پارکها با تاکید بر توسعه پایدار(نمونه موردی بوستان گفتگو – تهران) می­باشد به همین منظور نحوه برنامه ریزی و مدیریت پارک بوستان گفتگو مورد بررسی قرار گرفت. شناسایی نقاط قوت,ضعف , فرصتها وتهدید های موجود بوستان گفتگوبااستفاده از ابزار SWOT انجام شد.جامعه و نمونه آماری مورد مطالعه در تحقیق مدیران,کارشناسان,کارمندان و پرسنل اداری و پیمانکاران از مجموعه بوستان گفتگو با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند.تعداد100 پرسشنامه تعداد بین مدیران,کارشناسان,کارمندان بخش اداری و پیمانکاران بوستان توزیع و نظر خواهی شد . سپس فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرارگرفت تا ارتباط معنی دار بر روی متغیر ها مشخص شود. نتیجه حاصل از تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات نشان می دهد :فرضیه شماره 1 تحقیق "برنامه ریزی در منابع انسانی به ارتقا بهینه پارک بوستان گفتگو کمک می کند"با محاسبه فراوانی درصدی,محاسبه آزمون پیرسون ,وجود تفاوت معنی دار بین سوالات تایید و فرضیه اثبات شد. فرضیه شماره 2 تحقیق-"مدیریت در نحوه مصرف آب,انرژی,نوع پوشش گیاهی و خاک در ارتقا بهینه بوستان تاثیر گذار است."با محاسبه فراوانی درصدی,محاسبه آزمون پیرسون,وجود تفاوت معنی دار بین سوالات تایید و فرضیه اثبات تایید شد. فرضیه شماره 3 تحقیق-"نظارت, هدایت و کنترل مستمردر تامین منابع,امکانات, به ارتقابوستان گفتگو کمک می کند."با محاسبه فراوانی درصدی,محاسبه آزمون پیرسون ,وجود تفاوت معنی دار بین سوالات تایید و فرضیه اثبات شد. فرضیه شماره 4 تحقیق-"نحوه مدیریت و نظارت ,به توسعه ارتقا جسمی و روانی شهروندان و جذب توریست می انجامد."با محاسبه فراوانی درصدی,محاسبه آزمون پیرسون ,وجود تفاوت معنی دار بین سوالات تایید و فرضیه اثبات شد.

لینک کمکی