مقاله بررسي تغييرات فاکتورهاي فيزيکوشيميايي و زيستي در فرآيند توليد ورمي کمپوست با استفاده از بستر کود گاوي و کرم خاکي Eisenia foetida

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تغييرات فاکتورهاي فيزيکوشيميايي و زيستي در فرآيند توليد ورمي کمپوست با استفاده از بستر کود گاوي و کرم خاکي Eisenia foetida :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :16

ورمی کمپوست که طی فرآیند تجزیه زیستی مواد زاید آلی توسط گونه­های خاصی از کرم­های خاکی تولید می‌گردد؛ کود آلی بسیار مغذی, بی­بو و با قابلیت زیاد اصلاح کنندگی خاک است. هدف از این تحقیق تولید ورمی کمپوست با استفاده از بستر کود گاوی و کرم خاکی foetidaEisenia و بررسی روند تغییرات پارامترهای فیزیکوشیمیایی و زیستی در فرآیند تولید ورمی کمپوست و دستیابی به تولید بهینه کود و کرم است. در طول دوره چهار ماهه تولید کمپوست, پارامترهای دما, pH, هدایت الکتریکی, درصد رطوبت, تعداد کرم و کوکون, وزن کرم و کوکون, درصد کربن, فسفر و نیتروژن اندازه­گیری گردید. برای ارتباط بین پارامترها در روند تولید ورمی کمپوست از آزمون همبستگی با استفاده از نرم افزار spss ورژن 22 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در شرایط مورد مطالعه, تعداد کوکون 3/7 برابر, وزن کوکون 7/2 برابر, تعداد کرم 2/1 برابر و وزن کرم 08/2 برابر گردید.pH محصول نسبت به کود خام یک واحد کاهش یافت و از حدود 9 به 8 رسید. [1]EC محصول 4/3 میلی­ زیمنس بر سانتی­متر, درصد کربن 8/11, میزان فسفر و نیتروژن ورمی کمپوست به ترتیب 18/4 گرم بر کیلوگرم و 2/0 گرم بر کیلوگرم بدست آمد. آلودگی میکروبی نیز به دلیل عبور مواد زاید آلی از دستگاه گوارش کرم‌های خاکی و تجزیه آن‌ها کاهش یافته است. با توجه به نتایج, پارامترهایی زیستی مانند تعداد کوکون, وزن کوکون, تعداد کرم و وزن کرم در طی فرآیند تولید کمپوست به طور قابل توجهی افزایش یافت. لذا برقراری شرایط فیزیکوشیمیایی و زیستی ارایه شده در این تحقیق منجر به تولید مناسب ورمی کمپوست و بهینه‌سازی تولید کرم خواهد شد. [1]- Electrical Conductivity

لینک کمکی