مقاله تأثير سرمايه انساني بر کيفيت محيط زيست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير سرمايه انساني بر کيفيت محيط زيست :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :21

محیط ‏زیست یکی ازاصلی‏ترین و مهمترین نگرانی‏ها و دغدغه‏های جوامع بشری در چند دهه گذشته تا کنون بوده است. از این رو در سال‏های اخیر توجه زیادی به مشکلات محیط‏زیست به خصوص آلودگی هوا شده است . آلودگی هوا در بسیاری از شهر‏های بزرگ جهان به اندازه‏ای جدی است که دولت‏ها را وادار به اتخاذ سیاست‏ها و برنامه‏های کوتاه مدت و بلند مدت برای کاهش آلودگی هوا نموده است. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تاثیرگذاری سرمایه انسانی برانتشار co2 به عنوان شاخص نشان دهنده کیفیت محیط‏زیست در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی, از نظر روش مطالعه علّی و از نظر روش تحقیق و ماهیت و شیوه نگرش پرداختن به مسأله استنباطی است. به منظور بررسی میزان تأثیرگذاری سرمایه انسانی بر کیفیت محیط‏زیست در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط از میان شاخص­های ارزیابی کیفیت محیط‏زیست, شاخص میزان انتشار co2انتخاب شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش اثرات ثابت و گشتاور تعمیم­ یافته درگروه کشورهای منتخب در دوره زمانی2013- 1998نشان می‏دهد سرمایه انسانی تاثیر منفی و معناداری برانتشار co2 به عنوان شاخص نشان دهنده کیفیت محیط‏زیست دارد.

لینک کمکی