مقاله اثرات باد و طوفان بر روي تنوع زيستي يک اکوسيستم جنگلي طبيعي در مقياس محلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثرات باد و طوفان بر روي تنوع زيستي يک اکوسيستم جنگلي طبيعي در مقياس محلي :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :13

وزش تندبادها در اکوسیستم­های جنگلی منجر به پیدایش میکروسایت­های متعددی می­شود که می­تواند بر روی تنوع زیستی عناصر گیاهی اثرگذار باشد. متداول­ترین این میکروسایت­ها, پیدایش روشنه­های تاج پوشش (گپ یا حفره) با سطوح مختلف و همچنین تشکیل پیت و ماندها می­باشد. به منظور بررسی تاٌثیر این میکروسایت­ها بر روی پارامترهای مختلف تنوع (تنوع گونه­ای, غنا و یکنواختی), تحقیق حاضر مورد توجه قرار گرفته است. به این منظور, مساحت 20 هکتار از جنگل آموزشی - پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس پیمایش شده و تعداد 21 حفره تاج پوشش با سطوح مختلف و 34 جفت پیت و ماند از گونه­های درختی مختلف شناسایی گردید. در داخل روشنه­ها, آماربرداری به روش ترانسکت خطی صورت گرفت و فراوانی پوشش گیاهی یادداشت شد. همچنین در محل پیت و ماندها, درصد پوشش گونه­های علفی در دوایری به شعاع 4 متر به مرکزیت محل تلاقی پیت و ماندها و در فاصله 20 تا 30 متری از آنها ثبت شد. بررسی مقادیر تنوع گونه­ای, غنا و یکنواختی عناصر گیاهی در موقعیت­های مختلف عرصه جنگلی بیانگر تفاوت آماری معنی­دار در محل­های مورد بررسی می­باشد. بطوری که با شکل­گیری روشنه­های تاج پوشش, مقادیر پارامترهای تنوع افزایش آماری معنی­داری را به نمایش گذاشته و با افزایش سطوح روشنه مقادیر پارامترهای تنوع نیز روند صعودی را نشان داد. همچنین میکروسایت پیت و ماند نیز اثرگذاری معنی­داری را بر روی پارامترهای تنوع به نمایش گذاشته است, بطوری که مقادیر پارامترهای تنوع و یکنواختی در موقعیت­های پیت و ماند افزایش معنی­دار داشته اما مقادیر غنای گونه­ای علیرغم افزایش در محل پیت و ماندها تفاوت معنی­داری را از لحاظ آماری نشان نداده است. نتایج این تحقیق بیانگر آنست که وزش تندبادها و طوفان در اکوسیستم جنگلی منجر به پیدایش شرایطی در جنگل می­گردد که باعث دینامیک و پویایی جوامع گیاهی می­شود که در بحث مدیریت جنگل می­بایست مورد توجه قرار گیرد.

لینک کمکی