مقاله مکانيابي جايگاه دفن پسماند در شهربندرعباس با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبيAHP))

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مکانيابي جايگاه دفن پسماند در شهربندرعباس با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبيAHP)) :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :21

مکان یابی جایگاه های مناسب دفن پسماند از اقدامات مهم در فرایند مدیریت جامع پسماندهای جامد شهری است. در فرایند مکان یابی می بایست معیارهای مختلفی مورد ملاحظه قرار گیرد. بنابراین کاربرد روش هایی که قادر به تامین معیارهای مورد نظر می باشند ضروری است. این تحقیق با هدف تعیین مکان های مناسب دفن پسماند شهری شهر بندرعباس با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی [1](AHP) به منظور ارائه راهکارهای بهینه در مکانیابی اجرا شده است. در این تحقیق از معیارهایی نظیر کاربری اراضی, خطوط ارتباطی, فاصله از مراکز شهری و منابع آبی برای مکانیابی محل دفن پسماند شهر بندرعباس استفاده شده است. وزن هریک از معیارها با استفاده از روش AHP محاسبه می شود.با انجام بازدیدهای میدانی ازمیان مکان های مناسب, چهار مکان برای مقایسه و ارزیابی از طریق فرایند AHP مشخص شدند که نهایتاٌ با انجام مطالعات دقیقتر بر روی مکانهای انتخاب شده واعمال وزن های مناسب به هریک از مکان ها, محل دفن نهایی, شمال غرب شهرستان بستک انتخاب گردید.

لینک کمکی