مقاله کاربرد و کارايي پسماند‌هاي کشاورزي در حذف فلزات سنگين و رنگ از آب و پساب : مطالعات جذب بهينه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کاربرد و کارايي پسماند‌هاي کشاورزي در حذف فلزات سنگين و رنگ از آب و پساب : مطالعات جذب بهينه :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :24

اسدی فاطمه , شریعتمداری-ح, میر غفاری-ن , استفاده از ضایعات کشاورزی در تصفیه تکمیلی فاضلابها, سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی, اصفهان, دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان, 1387, خوراسگان Ahmad Khan. N, Ibrahim. SH , Subramaniam. P, 2004 , Elimination of Heavy Metals from Wastewater Using Agricultural Wastes as Adsorbents, Malaysian Journal of Science , vol 23 , pp. 43 - 51 Patel seema , 2012 , Potential of fruit and vegetable wastes as novel biosorbents : summarizing the recent studies , rev environ sci biotechnol , Rev Environ Sci Biotechnol , vol 11 , pp. 365–380 baharathi K. s , ramesh s. t , 2013, removal of dyes using agricultural waste as low-cost adsorbents : a review , appl water sci , pp. 1-18 , DOI 10.1007/s13201-013-0117-y منکچیان کیوان , عادل زاده-ع , سخایی-ف علیا-م ,حذف رنگ حاصل از پساب نساجی با استفاده از جاذب طبیعی و ارزان قیمت پوست موز, 1390, ایران نامنی محبوبه , علوی مقدم-م , آرامی-م , مطالعه جذب تعادلی کروم شش ظرفیتی از محلول آبی با استفاده از سبوس برنج ,علوم و تکنولوژی محیط زیست, 1386, دوره دهم, شماره چهار نیک اذر منوچهر, حمید علی جانی, امیر حسین حقیقی, 1388, حذف جیوه از محلول های آبی توسط سبوس گندم, علوم و تکنولوژی محیط زیست, دوره یازدهم, شماره دو ززولی محمد علی, ابراهیمی-پ , باقری اردبیلیان-م, کاربرد مواد زائد کشاورزی (پوست مرکبات) در حذف کادمیم و کروم از محیط های آبی: تعیین ایزوترم های جذب, ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند, 1391, مشهد محمدی ثانی علی, تجلی-ف, علیزاده گلستانی-ح, و سعیدفرجی-م, حذف فلزات سنگین از آب با استفاده از ضایعات کشاورزی, همایش ملی صنایع غذایی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان, 1390, قوچان Saka,c. sahin,o . kucuk, m, 2012, application on agricultural and forest waste adsorbents for the rimoval of lead (II) from contaminated waters, Int. J. Environ. Sci. Technol, vol 9, pp.379–394 Nguyen. T.a h, ngo. H, guo. W, zhang. J, liang. S, yue. Q, li. Q, nguyen. T.v , 2013, Applicability of agricultural waste and by-products for adsorptive removal of heavy metals from wastewater , bioresource wastewater , Bioresource Technology , vol 148 , pp. 574–585 Wang. J , chen. C , 2009, biosorbent for heavy metals removal and their future , biotechnology advances , Biotechnology Advances vol 27, pp. 195–226 A. D abrowski, 2001 , Adsorption—from theory to practice, Adv. Colloid Interface Sci , vol 93 , pp. 135–224. H. Wang, J. Kang, H. Liu, J. Qu, 2009 , Preparation of organically functionalized silica gel as adsorbent for copper ion adsorption, J. Environ. Sci., vol 21, pp. 1473–1479. T.K. Naiya, A.K. Bhattacharya, S.K. Das, 2009 , Adsorption of Cd(II) and Pb(II) from aqueous solutions on activated alumina, J. Colloid Interface Sci. , vol 333 , pp. 14–26. T. Motsi, N.A. Rowson, M.J.H. Simmons, 2009, Adsorption of heavy metals from acid mine drainage by natural zeolite, Int. J. Miner. Process. ,Vol 92 , pp. 42–48 A. Dabrowski, P. Podko´scielny, Z. Hubicki, M. Barczak , 2005 ,Adsorption of phenolic compounds by activated carbon—a critical review, Chemosphere , vol 58 , pp. 1049–1070 M. Ahmedna, W.E. Marshall, R.M. Rao, 2000 , Production of granular activated carbons from selected agricultural by-products and evaluation of their physical, chemical and adsorption properties, Bioresour. Technol. , Vol 71 , pp. 113–123. طوطیایی عبد الحسین, سلیمانی-الف, 1388, گزارش درباره اصلاح الگوی مصرف,کاهش ضایعات محصولات کشاورزی, مطالعات زیر بنایی (گروه کشاورزی), شماره مسلسل 9981 شادان عبدالرحمن, بررسی ابعاد اقتصادی ضایعات محصولات کشاورزی در ایران, موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی, ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران, انجمن اقتصاد کشاورزی ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, 1386, مشهد Jamil R. Memon , Saima Q. Memon , M.I. Bhanger , G. Zuhra Memon , A. El-Turki , Geoffrey C. Allen , 2008 , Characterization of banana peel by scanning electron microscopy and FT-IR spectroscopy and its use for cadmium removal , Colloids and Surfaces B: Biointerfaces , vol 66 , pp.260–265 Xiaomin Li , Yanru Tang , Xiuju Cao , Dandan Lu , Fang Luo , Wenjing Shao , 2008 , Preparation and evaluation of orange peel cellulose adsorbents for effective removal of cadmium, zinc, cobalt and nickel , Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects , vol 317 , pp. 512–521 دهقانی سارا, موسوی-ف, مصطفی زاده-ب, استفاده از ساقه آفتابگردان به دو صورت خام و اصلاح شده برای حذف نیکل, کروم, و کادمیم از پساب صنعتی, نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران,1391, دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان محمدی ثانی علی , تجلی-ف , علیزاده گلستانی-ح , سعید فرجی-م , جذب سطحی سرب و کادمیم توسط پوست گلابی از محلول آبی , دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان, 1392, خراسان شمالی ارمی اول ازاده, اسماعیل زاده-م, واسعی چهار محالی-س, بررسی جذب فلز سنگین کادمیم از محلول آبی با استفاده از رزین تبادلی یونی معدنی (زئولیت) و آلی (کربن فعال شده از پوست پسته), اولین همایش محیط زیست و آلاینده ها, 1390, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, خوزستان دهقانی سارا , موسوی-ف, استفاده از بقایای ساقه افتابگردان , برای حذف کادمیم از محلول های آبی, سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی, دانشگاه شهید چمران اهواز, 1389, خوزستان ملکی افشین, زندی-ش, محوی-الف, جذب بیولوژیکی یونهای کادمیم و مس از محیط آبی توسط سبوس گندم اصلاح شده به روش شیمیایی, مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان, 1391, دوره هفدهم Feng Ning-chuan , GUO Xue-yi , 2012 , Characterization of adsorptive capacity and mechanisms on adsorption of copper, lead and zinc by modified orange peel , Trans. Nonferrous Met. Soc. China , vol 22 , pp. 1224_1231 ارمی اول آزاده و مرجان اسماعیل زاده , بررسی جذب فلز روی از فاضلاب های صنعتی توسط جاذب آلی (کربن فعال از پوست پسته), اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی, سلامت و محیط زیست, دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران, 1389, تهران محمد پور الهامه, زمانی-ع, یافتیان-م, تهیه بیوفیلتر ستونی با کمپوست چای برای حذف برخی یون هاب فلزی سنگین از محلول های آبی, ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست , 1391, تهران Amit Bhatnagar , A.K. Minocha , 2010 , Biosorption optimization of nickel removal from water using Punica granatum peel waste , Colloids and Surfaces B: Biointerfaces , vol 76 , pp. 544–548 پور رجب محمد , شریفی-س , سخایی-ف , جوادیان-س و ابراهیم علیا-م , بکارگیری پوست موز در حذف فلزات سنگین سرب ,مس و نیکل از پساب پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست , 1390, تهران محمدی گله زن مسلم و شا محمدی-ش, مقایسه جاذب های کربن فعال, خاک اره, پوسته فندق و پوسته بادام در حذف نیکل از محیط آبی, آب و فاضلاب ,1392, شماره سه ارمی اول ازاده, بررسی جذب فلز سنگین نیکل از فاضلاب های صنعتی با استفاده از رزین تبادل کاتیونی و الی ( کربن فعال شده از الیاف نارگیل ), دوازدهمین همایش ملی بهداشت ایران, دانشگاه علو پزشکی شهید بهشتی, دانشکده بهداشت, 1388, تهران نرجس مصلی نژاد و احمد آرامی, جذب سطحی فلز سنگین نیکل بر روی کربن فعال آماده شده با پوست نارنج حاصل از فعال سازی با اسید فسفریک, دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش نفت, 1390, اصفهان K.M. Sreenivas, M.B. Inarkar, S.V. Gokhale, S.S. Lele , 2014 , Re-utilization of ash gourd (Benincasa hispida) peel waste for chromium (VI) biosorption: Equilibrium and column studies , Journal of Environmental Chemical Engineering , vol 2 , pp. 455–462 V. Lugo-Lugo , C. Barrera-Díaz , F. Ureña-Núñez , B. Bilyeu , I. Linares-Hernández , 2012 , Biosorption of Cr(III) and Fe(III) in single and binary systems onto pretreated orange peel , Journal of Environmental Management , vol 112 , pp. 120-127 نیا کوثری مهرداد , جوادیان-ش, باگاس نیشکر, پتانسیل بالقوه جهت حذف ترکیبات کروم از فاضلاب های صنعتی , اولین کنفرانس پتروشیمی ایران, 1388, تهران هاشمی شرف اباد ساعد, رحیمی-م, قاعدی-م , دانایی-م, حذف فلزات (سرب, کروم و کبالت) از محیط آبی بوسیله مخلوطی از جاذب های خاک اره وساقه درخت بنه, همایش ملی مهندسی آب و فاضلاب, 1391, کرمان شامحمدی حیدری زمان, خواجه-م, اثر تغییرات جرم جاذب خاک اره بر سینتیک جذب کروم در محیط آبی, محیط شناسی, 1389, سال سی و ششم, شماره پنجاه و ششم باریک بین بهنام, تقوی-ت, حریفی مود-ع و ناصح-ن ,حذف کروم شش ظرفیتی از فاضلاب صنعتی با استفاده از پوست سبز بادام, اولین همایش بحران های زیست محیطی و راهکار های بهبود آن, 1391, دانشگاه آزد واحد خوزستان, خوزستان A.O. Jorgetto , R.I.V. Silva , M.J. Saeki , R.C. Barbosa , M.A.U. Martines , S.M.A. Jorge , A.C.P. Silva , J.F. Schneider , G.R. Castro , 2014 , Cassava root husks powder as green adsorbent for the removal of Cu(II) from natural river water , Applied Surface Science , vol 288 , pp. 356– 362 B.M.W.P.K. Amarasinghe , R.A. Williams , 2007 , Tea waste as a low cost adsorbent for the removal of Cu and Pb from wastewater , Chemical Engineering Journal , vol 132 , pp. 299–309 E.-S.Z. El-Ashtoukhy , N.K. Amin , O. Abdelwahab , 2008 ,Removal of lead (II) and copper (II) from aqueous solution using pomegranate peel as a new adsorbent , Desalination , vol 223 , pp. 162–173 احمد موفق پور, قربانپور خمسه-ع و موسویان-م , بررسی حذف توریم از پسابهای صنعتی طی فرایند بیوجذب با استفاده از جاذب زیستی Citrus Sinensis (پوست پرتقال) , اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی, 1392, تهران صالحی خو فاطمه, ناصر نژاد-ب, ربانی-م, خرمایی-م, جذب سرب از محلول های آبی بر روی جاذب پوست نارنج, یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران, 1385 , تهران راوری سید مجتبی, عارفی شهربابک-ن و جمعه آریانی-ه , بررسی میزان جذب فلز سرب از پسابها و محلول های آبی با استفاده از پوست پرتقال, اولین کنفرانس ملی راهکار های دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی, منایع طبیعی و محیط زیست, 1391 رحیم نژاد مصطفی, سنتز جاذب کربن فعال از پوست کیوی و کاربرد آن در حذف سرب از پسابها در فرآیند ناپیوسته, ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست,1391, تهران محمدی ثانی علی, تجلی-ف, علیزاده گلستانی-ح, سعید فرجی-م, بررسی توانایی پوست گلابی در حذف جیوه از محلول های آبی به روش جذب سطحی, دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان, 1392, خراسان شمالی هادی عبدالهی, مهدوی-الف و لاری مجرد-ص, بررسی قابلیت کربن فعال تولید شده از پوسته سخت گردو در حذف فلزات سنگین سرب و جیوه از پساب ها ,اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست, 1391, تهران عبدالهی هادی و سید مجتبی طباطبایی قمشه, بررسی جذب جیوه از پسابها توسط کربن فعال تهیه شده از پوسته بادام و گردو, اولین کنفرانس ملی راهکار های دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی, منایع طبیعی و محیط زیست, 1391, تهران Gholamreza Moussavi, Rasoul Khosravi, 2011, The removal of cationic dyes from aqueous solutions by adsorption onto pistachio hull waste, chemical engineering research and design, vol 89 , pp. 2182–2189 Vesna M. Vucurovic´, Radojka N. Razmovski, Uros D. Miljic´, Vladimir S. Puskas, 2014, Removal of cationic and anionic azo dyes from aqueous solutions by adsorption on maize stem tissue, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, http://dx.doi.org/10.1016/j.jtice.2013.12.020 Sathy Chandrasekhar · P. N. Pramada , 2006, Rice husk ash as an adsorbent for methylene blue-effect of ashing temperature , Adsorption , vol 12 , pp. 27-43 الماسی علی , درگاهی-ع , پیرصاحب-م , شرفی-ک, خدادادی-ت , بررسی کارایی پودر و گرانول فراوری شده پوست گردو در حذف رنگ متیلن بلو از پساب, چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست, تهران, دانشگاه تهران, دانشکده محیط زیست, 1389, تهران عمادی معصومه, زارع-م, جداسازی رنگ بازی فوشین از آبهای آلوده با کاربرد پوسته ی برنج به عنوان یک جاذب زیستی ارزان, مجله مهندسی منابع اب, 1391 , سال چهارم Kai Shen , M.A. Gondal , 2013 , Removal of hazardous Rhodamine dye from water by adsorption onto exhausted coffee ground , Journal of Saudi Chemical Society, http://dx.doi.org/10.1016/j.jscs.2013.11.005 علی آبادی مجید, خزاعی-الف, حاجی آبادی-م و آرش-ح, مطالعه تئوری و تجربی فرایند جذب رنگزای رودامین بی از آب آلوده با استفاده از جاذب طبیعی پوست بادام, کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب, 1390, تهران آرامی مختار و نرگس یوسفی لیمائی, مطالعه سینتیک و تعادل جذب سطحی رنگزای مستقیم قرمز 80 با بکارگیری جاذبهای پوست پرتقال, پوسته بلغور سویا و غشا داخلی پوست تخم مرغ: مطالعه مقایسه ای, دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران, 1384, دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان آرامی مختار, یوسفی لیمایی-ن, سلمان بریزی-ن و محمودی-ن, رنگبری رنگزاهای مستقیم قرمز 23 و قرمز 80 از پسابهای نساجی توسط جاذب طبیعی پوست پرتقال, دانشگاه فردوسی مشهد, 1382, مشهد آرامی مختار, یوسفی لیمایی-ن, سلمان تبریزی-ن و محمودی-ن, رنگبری رنگزای مستقیم قرمز 80 و قرمز 81 از پسایهای نساجی توسط جاذب طبیعی پوسته بلغور سویا, اولین سمینار تخصصی محیط زیست و رنگ, پژوهشکده صنایع رنگ , 1382, تهران فتحی عماد آبادی محمد رضا, اسفرم-الف , حذف رنگ دایرکت رد دوازده بی از محلول های آبی بوسیله جذب برروی کربن فعال پوسته فندق, سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی, دانشگاه ازاد اسلامی واحد ماهشهر, 1390, خوزستان همزه یحیی, ایزد یار-س, آزاده-الف, ابیض-ع, عبداللهی-ی, استفاده از پسماند کانولا به عنوان جاذب رنگ اسید اورانژ 7 از محلول ابی, مجله سلامت و محیط, فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی بهداشت محیط ایران, 1390, دوره چهارم, شماره اول Uma R. Lakshmi, Vimal Chandra Srivastava, Indra Deo Mall, Dilip H. Lataye, 2009, Rice husk ash as an effective adsorbent: Evaluation of adsorptive characteristics for Indigo Carmine dye, Journal of Environmental Management, vol 90 , pp. 710-720 Nevine Kamal Amin, 2009,Removal of direct blue-106 dye from aqueous solution using new activated carbons developed from pomegranate peel: Adsorption equilibrium and kinetics, Journal of Hazardous Materials, vol 165, pp. 52–62 Mehmet Emin Argun, Du¨ nyamin Gu¨ clu¨, Mustafa Karatas, 2014, Adsorption of Reactive Blue 114 dye by using a new adsorbent: Pomelo peel , Journal of Industrial and Engineering Chemistry , vol 20 , pp. 1079–1084 خرم فر شوکا, نیاز محمودی-م, ارامی-م, قرنجیگ-ک, رنگبری پساب رنگی نساجی با جاذب طبیعی پوسته تمر هندی: بررسی ایزوترم و سینتیک جذب, نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ, 1388, شماره سه مهانپور کاظم, جمشیدی راد-الف, بررسی میزان جذب الاینده رنگی اسید رد 206 از محلول آبی با استفاده از زغال فعال تهیه شده از پوست بادام, چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست, دانشگاه تهران, دانشکده محیط زیست, 1389, تهران غنی زاده قادر, قانعیان-م, غلامی-م, قادری نسب-ف, کاربرد پوسته تخم مرغ به عنوان جاذب طبیعی در حذف رنگ راکتیو قرمز 123 از فاضلاب سنتتیک نساجی, طبیب شرق , 1388, دوره یازدهم , شماره چهار قانعیان محمد تقی, احرامپوش-م, غنی زاده-ق, ممتاز-م, بررسی کارایی پوسته تخم مرغ به عنوان جاذب طبیعی در حذف رنگ راکتیو قرمز 198 از محلول های آبی, فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد, 1390, سال دهم, شماره اول حسین زاده ادریس, سمر قندی-م, سید جواد جعفری , روشنایی-ق, بیو جذب یک رنگ اسیدی از محلول های آبی با استفاده از پوست سیب زمینی: مطالعه سینتیکی و تعادلی, سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, 1389, کرمان رشتچی مریم, دیزجی-ن, بررسی پتانسیل پوست پسته در جذب سطحی پسابهای واحد های رنگرزی, چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران, دانشگاه صنعتی شریف, 1391, تهران آرامی مختار, یوسف لیمانی-ن, محمودی-ن, سامان تبریزی-ن, استفاده از جاذب طبیعی پوسته بلغور سویا در رنگبری رنگزا های اسیدی: بررسی سینتیک و تعادل, نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران, 1383, دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران محمدرضا فتحی عمادآبادی و آناهیتا هادی پور, حذف رنگ اسید بلو 129 با استفاده از پوستبادام, سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر,1390, خوزستان A. Asfaram, M.R. Fathi, S. Khodadoust, M. Naraki, 2014, Removal of Direct Red 12B by Garlic Peel as a cheap adsorbent: kinetics, thermodynamic and equilibrium isotherms study of removal, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.saa.2014.02.092 Mehrorang Ghaedi, Hossein Tavallali, Mahdi Sharifi, Syamak Nasiri Kokhdan, Alireza Asghari, 2012, Preparation of low cost activated carbon from Myrtus communis and pomegranate and their efficient application for removal of Congo red from aqueous solution, Spectrochimica Acta Part A, vol 86, pp. 107– 114 شکوهی رضا, جعفری-ج, حسین زاده-ت, ضرابی-م و روشنایی-ق, بررسی قابلیت بیو جذب گیاه آلفاآلفا (یونجه) در حذف رنگهای اسید بلو 113 و اسید بلک 1 از محیط های آبی : مطالعه تعادلی, چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط, 1390, یزد

لینک کمکی