مقاله تهيه نقشه کاربري اراضي تالاب ميقان با استفاده از روش طبقه بندي نظارت شده و فازي 2013

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تهيه نقشه کاربري اراضي تالاب ميقان با استفاده از روش طبقه بندي نظارت شده و فازي 2013 :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :18

آشکار ساختن تغییرات یکی از نیازهای اساسی در مدیریت و ارزیابی منابع طبیعی است. بنابراین نقشه تغییرات کاربری را که نتیجه فرآیند آشکارسازی تغییرات می باشد, می‏توان براساس تصاویر سنجش از دور تهیه کرد. لازم به ذکر است که روش‏های متفاوت و گوناگونی برای آشکارسازی تغییرات و تحولات کاربری‏ها ارایه شده است. هدف از انجام این تحقیق, مقایسه‏ی دو روش طبقه بندی نظارت شده و فازی جهت استخراج نقشه کاربری اراضی تالاب میقان با استفاده از تصویر ماهواره‏ای سنجنده OLI است. در این تحقیق تغییرات, تحولات کاربری و پوشش اراضی تالاب میقان با استفاده از تصاویر سنجنده OLI ماهواره لندست مربوط به سال 2013 اخذ شد؛ سپس تصویر یاد شده با استفاده از الگوریتم های مناسب از لحاظ هندسی و رادیومتریک تصحیح شدند؛ آنگاه نمونه‏های آموزشی به صورت طبقه بندی فازی و نظارت شده در پنج کلاس کاربری ایجاد شدند. پس از اعمال طبقه بندی نظارت شده و فازی بر روی تصویر ماهواره ای OLI نقشه کاربری اراضی تهیه گردید سپس دقت طبقه بندی‏ها مورد ارزیابی قرار گرفت برای انجام این کار مشخصات آماری دقت تولید کننده و دقت استفاده کننده برای هر کدام از کلاس‏ها تعیین گردید و در نهایت با استفاده از دقت کلی, دقت نقشه‏های حاصل از طبقه بندی نظارت شده و فازی مشخص شد. نتایج حاصل از ارزیابی دقت این دو روش با استفاده از تعیین دقت کلی, نشان داده است که طبقه بندی نظارت شده با دقت کلی 91/84 و ضریب کاپا 7861/0 نسبت به طبقه بندی فازی با دقت کلی 49/83 و ضریب کاپا 7667/0 از دقت بیشتری برخوردار است.

لینک کمکی