مقاله بررسي منشاء آلودگي آب به فلور در توابع شهرستان اهر، استان آذربايجان شرقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي منشا آلودگي آب به فلور در توابع شهرستان اهر, استان آذربايجان شرقي :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :16

بر اساس گزارش مرکز بهداشت و شکایات اهالی روستای قلندر از توابع شهرستان اهر واقع در استان آذربایجان شرقی, مشکل وجود مقادیربالای عنصر فلوئور در آب آشامیدنی این روستا وجود دارد. در این راستا, پژوهش حاضر طراحی شده است تا وجود آلودگی آب (و شایدخاک) به فلوئور و منشا این آلودگی را بررسی نماید. به این منظور از آب, خاک و سنگ حوزه نمون هبرداری و ویژگی های هدایت الکتریکی,نمونه های آب در محل نمونه برداری اندازه گیری شد. در آزمایشگاه تجزیه کاتیون ها و آنیون ها و مقدار فلوئور بر روی نمونه های pH دما وتجزیه شدند. XRF آب, خاک و سنگ انجام گرفت. همچنین از نمونه های سنگ مقاطع میکروسکوپی تهیه شد و این نمون هها به روشبر اساس یافته های به دست آمده, تیپ آب در مناطق کم دگرسان شده و آهکی, بیکربنات- کلسیک؛ در روستای قلندر با دگرسانیشدید, سولفاته- سدیک و در بقیه نمونه ها سولفاته - کلسیک است. هم سنجی یافته های به دست آمده با استانداردهای آب آشامیدنینشان داد یون فلوئور و سولفات در برخی نمون ههای آب بالاتر از دامنه مجاز قرار دارند. رسم نمودارهای تغییرات EPA و WHO , ایرانغلظت عناصر در نمونه های آب, بین یون های فلوئور, بیکربنات و سدیم تناسب خوبی را نشان داد. حضور کانی های فلوئوردار بیوتیت,نمونه های سنگ منطقه, منشا XRF هورنبلند و آپاتیت در مطالعه مقاطع میکروسکوپی و وجود مقادیر بالایی از فلوئور در نتایج حاصل ازآلودگی آب ها به فلوئور را به سنگ های آذرین منطقه نسبت می دهد. بر این اساس در صورت گسترش دگرسانی در سنگ های منطقه,پتانسیل وقوع این آلودگی بسیار بالا است. اندازه گیری مقدار فلوئور در نمونه های خاک برداشت شده, مقدار این یون را در دامنه مجاز نشانداد.

لینک کمکی