مقاله بررسي تغييرات جريان رودخانه بار نيشابور تحت سناريوهاي مختلف تغيير اقليم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تغييرات جريان رودخانه بار نيشابور تحت سناريوهاي مختلف تغيير اقليم :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :28

این تحقیق به منظور بررسی اثرات ناشی از تغییر اقلیم روی دما, بارندگی و رواناب در حوضه آبخیز بار نیشابور با استفاده از خروجی‏های مدل Hadcm3 تحت سه سناریو A1B ,A2 و B1 برای 2030-2010, 2065-2046 و 2099-2080 انجام گرفت. پس از ارزیابی کارایی مدل LARS-WG در ریز مقیاس‏سازی متغیرهای بارش و دما, تغییرات ماهانه آن­ها برای سه دوره 2030-2011, 2065-2046 و 2099-2080 نسبت به دوره پایه 2010-1971 مورد بررسی قرار گرفت. هر سه سناریو نتایج تقریباً مشابهی مبنی بر کاهش بارش و افزایش تابش, دمای حداقل و دمای حداکثر در دوره‌های آتی نشان دادند. به عنوان مثال نتایج حاصل از سناریو A2 حاکی از افزایش میانگین سالانه دمای حداکثر و حداقل تقریباً به صورت یکسان و به میزان 1/1, 2/3 و 6/4 درجه سانتی­گراد, افزایش تابش به میزان 07/0, 30/0 و 33/0 میلی ژول در مترمربع در روز و کاهش بارش به میزان 4/16, 6/17 و 9/31 درصد به ترتیب در دوره­های 2030-2011, 2065-2046 و 2099-2080 نسبت به دوره پایه 2010-1971 می­باشد. سپس متغیرهای تولید شده به عنوان ورودی مدل بارش-رواناب IHACRES قرار گرفت و بدین ترتیب جریان رودخانه برای دوره­های آتی و تحت سناریوهای مختلف پیش­بینی گردید. به عنوان مثال نتایج حاصل از سناریو A2 حاکی از آن است که جریان رودخانه 9, 44 و 66 درصد به ترتیب در دوره­های 2030-2011, 2065-2046 و 2099-2080 نسبت به دوره پایه کاهش می­یابد. به طور کلی و با توجه به نتایج مدل­های مورد استفاده در این تحقیق مشاهده شد که دما و بارش در طول قرن 21 به ترتیب افزایش و کاهش پیدا می­کنند که این تغییرات, اثرات منفی زیادی بر روی جریان رودخانه بار نیشابور می­تواند داشته باشد.

لینک کمکی