مقاله مرجانها،اکوسيستمهاى شکننده و درمعرض تهديد و ارزيابى سکوهاى نفتى به عنوان مرجانهاى مصنوعى

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مرجانها,اکوسيستمهای شکننده و درمعرض تهديد و ارزيابی سکوهای نفتی به عنوان مرجانهای مصنوعی :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :10

صخره های مرجانی 1در شاخه مرجان ها یا کیسه تنان 2قرار دارند. پست ترینجانوران پرســلولی 3هستند که دارای بافت های مشخص و صفات اختصاصیمی باشــند. این اکوسیســتم ها مکانی برای تغذیه و تخم گذاری بســیاری ازگونــه های دریایی اعم از بی مهــرگان و مهره داران ) جلبک ها , علف هایدریایی , اســفنج ها , نرم تنان , ســخت پوستان و ماهی ها ( می باشند, تنوعزیستی در این اکوسیستم ها در حد قابل توجهی می باشد و از این نظر بسیارحایز اهمیت هستند.با توجه به اهمیت بالای این اکوسیســتم ها در حفظ تنوع زیستی واز طرفیحساس و شکننده بودن آن ها در برابر عوامل مخرب و آلاینده محیط زیستیو از آنجا که مدت زمان بسیار زیاد و گاه حتی صدها سال برای ایجاد پولیپ هایمرجانی زمان لازم است , حفظ این پناهگاه ها بسیار با اهمیت است چرا که مانندبســیاری از بحران های محیط زیســتی که عامل موثر , دخالت های نابجایانســان می باشد, در این زمینه نیز از بین رفتن صخره های مرجانی در نتیجهفعالیت های مخرب انسان ها مانند آلودگی حاصل از ترکیبات نفتی و روغنی,پســاب های آلوده ی کشاورزی و صنعتی , گرم شدن جهانی, برداشت نابجا,فعالیت های مخرب توریســم , صیادی و .. به یک بحران مهم تبدیل شــدهاست. ضروری به نظر می رسد قبل از بروز زیان های جبران ناپذیر ناشی از ازبین رفتن این اکوسیستم های زیبا و آسیب پذیر نقاط بحرانی از نظر حفاظتیبایــد شناســایی گردند و با مدیریت صحیح ضمن بازســازی ایــن ذخایر ازآســیب های بیش تر جلوگیری گردد چراکه اغلب این موجودات دیر تجدیدشونده و حتی برخی تجدید ناپذیر هستند , در صورت تخریب مناطق مرجانیبا فراهم شــدن شرایط محیطی مســاعد حداقل 500سال برای بازسازی اینمنطق زمان لازم اســت. ایجاد و توسعه زیســتگاه مصنوعی به عنوان مرجانمصنوعــی 4یکی از راه کارهای مهم حفاظتی و احیــا کننده در این زمینه بهشــمار می رود. امروزه زیست گاه های مصنوعی در دنیا مورد توجه می باشندو اغلب کشــورهایی که در ســاحل دریاها و اقیانوس ها واقع شــده اند به آنپرداخته واز این طریق توانســته اند علاوه بر احیای محیط های آســیب دیده,تولید دریایی را نیز افزایش دهند.زیســتگاه مصنوعی عبارت اســت از قرار دادن ساختارهایی شبیه به زیستگاهطبیعی در دریا که در بهره برداری از دریا اثر مفید داشــته باشــد و اثر ســوییایجــاد نکند. با توجه به اتمام تولیدات میــدان های نفتی در مناطق نفت خیزســواحل , سکوهای ســاحلی به تدریج زیاد می شود. استفاده مجدد از اجزایاین ســکوها در آب های منطقه به عنوان قســمتی از پتانسیل نهایی طرح هابــه عنوان مرجان های مصنوعی به عنــوان نظر یا عقیده Ekoreefدر دنیامطــرح اســت. نحوه قرار دادن ســکوها با توجه به هدف مــورد نظر از ایجادمرجان متفاوت اســت و ارزیابی اثرات اقتصادی _ اجتماعی و محیط زیســتی, Ekoreefقبل از انجام طرح ضروری می باشد).

لینک کمکی