مقاله پهنه بندي سرب، کروم، کبالت، مس و نيکل در خاک سطحي شهرستان همدان با استفاده از GISو زمين آمار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پهنه بندي سرب, کروم, کبالت, مس و نيکل در خاک سطحي شهرستان همدان با استفاده از GISو زمين آمار :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :17

یکی از مهم ترین آلاینده های خاک, فلزات سنگین می باشند. افزایش سطوح آن با توجه به پایداری آن ها در محیط زیست, منجر به جلب توجه محققان در دهه­های اخیر شده است .سه هدف از این مطالعه, تعیین توزیع مکانی سرب, کروم, کبالت, مس و نیکل در خاک سطحی شهرستان همدان می‌باشد. بدین منظور با استفاده از روش نمونه­برداری سیستماتیک , نمونه­های خاک سطحی از عمق (cm 20 – 0) برداشت گردید و غلظت فلزات سنگین و برخی پارامترهای خاک از جمله pH و درصد شن, سیلت و رس در نمونه­های خاک آنالیز شد. برای پهنه بندی غلظت فلزات سنگین از روش‌های زمین آماری استفاده گردید و با کمک آنالیز همبستگی مکانی عناصر مختلف از طریق روش‌های توابع شعاعی پایه, کریجینگ معمولی و روش معکوس وزنی فاصله پهنه‌بندی شدند. دقت روش‌ها با استفاده از خطای قدر مطلق میانگین و خطای بایاس میانگین مقایسه شد و روشی که دارای بالاترین میزان دقت بود برای تهیه نقشه فلزات سنگین خاک مورد استفاده قرار گرفت. نقشه­های توزیع کروم, کبالت و سرب با استفاده از توابع پایه شعاعی, مس با استفاده از روش معکوس وزنی فاصله, نیکل با استفاده از کریجینگ معمولی با مدل نمایی تهیه شدند. مطابقت نقشه­های به دست آمده در مناطقی با بیشترین میزان غلظت عناصر کروم, کبالت و نیکل با سنگ بستر آذرین و دگرگونی نشان داد زمین شناسی از مهمترین فاکتور مؤثر بر غلظت این عناصر می­باشد. بیشترین غلظت سرب در محدوده شهر همدان که از روی هم‌گذاری نقشه کاربری اراضی و توزیع غلظت سرب مشخص شد, سرب در منطقه توسط ساختار زمین شناسی, فعالیت‌های کشاورزی و همچنین آلودگی شهری کنترل می‌شود. در حالی که عنصر مس از سنگ بستر نشات می‌گیرد, اما مصرف بی­رویه کودهای شیمیایی در فعالیت‌های کشاورزی نیز می­تواند موجب افزایش مقدار این عنصر در خاک گردد

لینک کمکی