مقاله بررسي ارتباط مشخصه هاي شکل زمين با زاد آوري طبيعي جنگل هاي دست کاشت (مطالعه موردي: پارک ملت استان زنجان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ارتباط مشخصه هاي شکل زمين با زاد آوري طبيعي جنگل هاي دست کاشت (مطالعه موردي: پارک ملت استان زنجان) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :36

یکی از عناصر مهم جنگل پوشش گیاهی است. مطالعه و شناخت پوشش گیاهی از ضروری‌ترین مسایل و تحقیقات در عرصه منابع‌طبیعی و محیط‌زیست است. پارک های جنگلی با توجه به نزدیکی به شهرها و تحت تاثیر گذاردن کیفیت زندگی حایز اهمیت است. زاداوری در پارک های جنگلی اهمیت زیادی دارد, در تحقیق حاضر به بررسی نحوه زادآوری به منظور حفظ و توسعه جنگل پرداخته شده است. از این رو مطالعه حاضر باهدف بررسی زادآوری در ارتباط باشیب, جهت جغرافیایی و ارتفاع از سطح دربا صورت گرفته است. نمونه برداری با روش تصادفی سیتماتیک صورت پذیرفت و 35 پلات از منطقه پارک ملت استان تعیین و مشخصه‌های مورد نظر در پلات های مذکور مورد اندازه گیری قرار گرفت. در ابتدا آماره های توصیفی شاخصه های اندازه گیری شده با استفاده از نمودار بیان و سپس با استفاده از روش های پارامتری و ناپارامتری و در نهایت تأثیر مشخصه‌های شکل زمین بر صفات رشدی درختان و رابطه بین مشخصه‌های رشدی درختان با یکدیگر با استفاده از نسخه 21 نرم‌افزار SPSS بررسی شد. نتایج این مطالعه نشان داد که شیب بر مشخصه های رشدی مورد نظر تاثیر معنی داری نداشته است؛ لیکن جهت شیب بر ارتفاع زبان‌گنجشک, قطر سینه کتلپا, قطر سینه زبان‌گنجشک, متوسط قطر سینه کل, تاج‌پوشش اقاقیا, تاج پوشش زبان‌گنجشک, میانگین تاج‌پوشش درختان و تاج‌پوشش کلی پلات, تأثیر معنی‌داری داشت. همچنین تعداد درخت در هر پلات بر زادآوری, و سایر مشخصه های رشدی نیز معنی‌دار بود. بین شادابی اقاقیا با ارتفاع آن رابطه منفی وجود داشت.

لینک کمکی