مقاله استفاده از روش طبقه بندي فازي براي تهيه نقشه کاربري اراضي (مطالعه موردي زير حوزه آبخيز حبله رود)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله استفاده از روش طبقه بندي فازي براي تهيه نقشه کاربري اراضي (مطالعه موردي زير حوزه آبخيز حبله رود) :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :12

کاربری اراضی, از دیرباز به منظور برنامه ریزی و مدیریت منابع مد نظر قرار گرفته است. تکنیکهای سنجش از دور بهترین وسیله برای استخراج نقشه کاربری اراضی می باشد. لذا در این تحقیق, از تکنیک فازی که یکی از روش های طبقه بندی در سنجش از دور می باشد به منظور تهیه نقشه کاربری اراضی استفاده گردید.منطقه مورد مطالعه,یکی اززیر حوزه های حوزه آبخیز حبله رود است و در این تحقیق, از تصویر ماهواره ایETM+ در سال 2002 استفاده گردید. ماتریس های خطا و ضرایب کاپا نشان می دهد که تفکیک اراضی دیم و مراتع با وضعیت خوب و متوسط, با دقت خوبی صورت پذیرفته است و بیشترین خطای این روش, در مشخص نمودن مرز اراضی زراعی آبی و مراتع فقیر می باشد

لینک کمکی