مقاله گزارشگري محيط زيست و استرا تژي تجاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله گزارشگري محيط زيست و استرا تژي تجاري :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :17

حسابداری محیط زیست به عنوان یکی از زیر مجموع ههای حسابداری درطول سا لهای گذشته پیوسته در مسیر توسعه گام برداشته اس ت. با افزایشتمرکز جامعه پیرامون مباحث زیس تمحیطی, حسابداری نقش ویژ های را درراستای انداز هگیری عملکرد بر عهده گرفته اس ت. آگاهی از وضعیت محیطپیرامونی, موجب پویایی عملکرد زیس تمحیطی واحد تجاری م یشود. دراین نوشتار نگارنده یکپارچگی روی ههای محیطی با روی ههای تجاری را موردتوجه قرار داده و از بررسی نحوه برخورد با حسابداری زیست محیطی دراستانداردهای حسابداری مالی اجتناب نموده است . و ضمن بررسی موضوعاستراتژی تجاری که شامل برنامه, تصمیمات متهورانه مدیرا ن, پشتیبانی وآموزش می باش د, اثرات درون سازمانی و برون سازمانی که از کیسو منجر بهکاهش بهای عملیاتی و سرمای های تجهیزات کنترل کننده آلودگی و تع یینروش ارزیابی سرمای هگذاری, و ازسوی دیگر سبب تدوین مقررات از سویدول تها و آثار و تبعات مالیاتی م یگردد را مورد توجه قرارداده است. توجهبه مسائل زیس تمحیطی در سا لهای اخیر به حوزه تدوین استانداردها نیزگسترده شده و نمونه بارز آن را م یتوان در استانداردهای هیأت تدویناستانداردهای حسابداری دولتی امر کیا و رهنمودهای ایفک مشاهده نموددر این نوشتار ابعاد زیر مورد بررسی قرار می گیرن د:• عناصر محیطی استراتژی تجاری• تهیه گزار شهای عملکردی ضروری• شناسایی مهارت های چندگانه مورد نیاز برای انداز هگیری• گر دآوری و تجزیه و تحلیل داد ههای مور دنیاز

لینک کمکی