مقاله نگاهي به تاثير جريان اطلاعات بر هويت مکان چالشي بر هويت يابي ِ مکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نگاهي به تاثير جريان اطلاعات بر هويت مکان چالشي بر هويت يابي ِ مکان :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :25

جهانی شدن حاصل برهم خوردن نظم سنتی فضا و زمان است که به واسطه جدایی فضا و زمان از مکان پدید می‌آید؛ این فضا و زمان جدا شده از مکان, در گستره‌ای نامتناهی با یکدیگر ترکیب و هماهنگ شده, امکان کنش و روابط اجتماعی را در جامعه‌ای بسیار بزرگ‌تر فراهم می‌کند.بنابراین به نظر می‌رسد گستره تأثیرگذاری و تأثیرپذیری جریان اطلاعات در روند جهانی شدن بر هویت شهرها و فضاها و مکان‌ها معطوف به انواع پیوند و رابطه بین فرد با این جامعه جهانی و جریان اطلاعات باشد که با نگاهی نو بر مقوله هویت مکان, مختصاتی جدید را بنیان می‌نهد. بررسی ارتباط فرهنگ اسلامی, ارتباطات و جریان اطلاعات در روند هویت‌بخشی به مکان‌ها و فضاهای شهری لازم است؛ علیرغم آنکه مفاهیمی‌نظیر فضای مجازی, کالبد مجازی و شهر مجازی مکرراً مورد استفاده قرار گرفته است, در مرجع منسجم مدون علمی‌جمع‌آوری و تدقیق نگردیده, که این مقاله سعی دارد مفاهیمی‌از این دست را که مباحث روز دنیاست تنظیم, تدوین و تبیین نماید. مهمترین هدف پژوهش دسترسی به پایه نظری مستدل در ارتباط با تأثیرات عوامل مختلف بر هویت مکان است؛ در اصل آنچه به تغییرات کالبدی در شهر منجر می‌شود, حائز ویژگی‌هایی شده که منتج از مولفه‌هایی است که در عرصه فناوری‌های نو و نگرش جدید قابل طبقه‌بندی است.

لینک کمکی