مقاله کاربرد روش HPTLC در بررسي غلظت سم ديازينون در مزارع برنج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کاربرد روش HPTLC در بررسي غلظت سم ديازينون در مزارع برنج :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :13

چکیدهدر بیشتر شالیزارهای استان مازندران برای مبارزه با آفت کرم ساق هخوار برنج, از حشرهک‌ش فسفره دیازینون استفاده م یشود. این بررسی دربرنج زارهای شمال کشور انجام شد تا از میزان باقی مانده این حشرهک‌‌شهادر زمان مصرف برنج آگاهی لازم به دست آید. این مطالعه در کی مرکزاز شهرستان آمل در سال 1386 با استفاده از کروماتوگرافی لایه نازکجهت بررسی دیازینون بر روی 125 نمونه انجام گرفت. زمان نمونه برداریبرای آب از کی روز پس از سمپاشی تا هنگام ردیابی سم بوده است, طیآزمای شهای متعدد در این بررسی نتیجه به شرح ذیل اعلام گردی د:باقیمانده این سم در اکثر ایستگا هها 1 تا 2 ماه ردیابی شد. بالاترین میزان1/14 بوده است. که ppm سم دیازینون در ایستگاه اول به میزان تقریبیبیشتر از مقادیر تع یین شده استاندارد کشورهای اروپایی م یباشد. در اینرابطه, شرایط اقلیمی منطقه, خواص فیز کیی و شیمیایی حشرهک‌ش فوق ازجمله خاصیت تدخینی دیازینون مؤثر است. در طی دوره رشد گیاه, به سببهمین خواص, جذب گیاه شده و به تدریج اثرات خود را از دست م یدهند.

لینک کمکی