مقاله بررسي کيفيت آب‌هاي زيرزميني با استفاده از شاخص کيفيت آب‏هاي زير زميني GQI)و (GISدر دشت جغتاي ، شمال شرق ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي کيفيت آب‌هاي زيرزميني با استفاده از شاخص کيفيت آب‏هاي زير زميني GQI)و (GISدر دشت جغتاي , شمال شرق ايران :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :16

ارزیابی کیفیت آب و شناسایی عوامل آلاینده و نقاط آلوده در مناطقی که از منابع آب های زیرزمینی برای مصارف شرب استفاده می‏شود بسیار با اهمیت است. در این مقاله به بررسی کیفیت آب‏های زیر زمینی در دشت جغتای با استفاده از شاخص GQI می پردازیم. شاخص GQI ابزار مناسبی برای تبدیل داده‏های کیفی متفاوت به داده‏های ساده و قابل فهم می باشد. بدین منظور غلظت آنیون‏ها و کاتیون‏های اصلی آب شامل Na+, K+, Mg+2,Ca+2,So4-2, Cl- و میزان TDSمورد بررسی قرار گرفت. بر اساس میزان پارامترهای اندازه گیری شده, نقشه پهنه بندی کیفیت آب‏های زیرزمینی منطقه جغتای تهیه و شاخص کیفیت آب‏های زیرزمینی(GQI) در محیط GIS تعیین گردید. مقدار شاخصGQI در منطقه مورد مطالعه بین 3/81 تا1/88 تغییر کرده و در محدوده قابل قبول واقع می‏شود. بررسی‏های شاخص GQI نشان می‏دهد که کیفیت آب در بخش‏های شمالی دشت جغتای با توجه به طی مسافت و عبور از سازندهای مختلف دارای کیفیت پایین‏تری می باشد.

لینک کمکی