مقاله بررسي پتانسيل شوري، رسوب گذاري و خورندگي آب زيرزميني شهر ساري با نگرش کاربري صنعتي، شهري و کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي پتانسيل شوري, رسوب گذاري و خورندگي آب زيرزميني شهر ساري با نگرش کاربري صنعتي, شهري و کشاورزي :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :21

بررسی کیفیت آب منطقه ساری موجب مشخص شدن وضعیت موجود آب و مقدار کارایی آن جهت کاربری های مختلف اعم از صنعتی, شهری و کشاورزی خواهد بود. تحقیقات مشابهی نیز در مناطق مختلف کشور در این زمینه انجام شده است. با مطالعه 20 نقطه مختلف نمونه گیری از منایع آب زیر زمینی محدوده مطالعاتی و مشخص کردن نتایج آزمایشات فیزیکی و شیمیایی, مقدار جذب سدیم جهت مشخص شده و نقشه پراکندگی شوری ترسیم گردیده است. سپس با استفـــاده از شاخص هـــای [1]LSI و [2]RSI خورنـدگی و رسوب گذار بودن منابع آب زیر زمینی مورد بررسی قرار گرفته است. با محاسبه نسبت جذب سدیم از رابطه معلــوم شده نتایج حـــاکی از عدم کیفیت آب منابع زیر زمینی جهت کشاورزی بوده و در طبقه بندی آبهای شور و خیلی شور قرار گرفته است. همچنین با رسم نقشه پراکندگی شوری محدوده بحرانی مشخص گردید. در بررسی شاخص های LSI و RSI نیز مشخص شد که کلیه یافته های LSI دارای خاصیت رسوب گذاری می باشند. همچنین با رسم نقشه پراکندگی شاخص LSI مشخص می شود که میزان رسوب گذاری در محدوده مرکز مطالعات دارای بیشترین مقدار خواهد بود. آب منطقه مورد مطالعه دارای نسبت جذب سدیم بالا و شوری زیاد همچنین خاصیت رسوب گذاری بوده و موجب تاثیرات نامطلوب بر کشاورزی و صنعت و سلامت افراد خواهد شد. برداشت کمتر از منابع و استفاده از ترکیبات فسفات دار می تواند در جلوگیری از این اثرات کارآمد باشد.

لینک کمکی