مقاله بررسي ارزش زيستگاهي مناطق چهارگانه حفاظتي از ديدگاه پهنه‌بندي فرسايش بادي در استان يزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ارزش زيستگاهي مناطق چهارگانه حفاظتي از ديدگاه پهنه‌بندي فرسايش بادي در استان يزد :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :17

با توجه به حساسیت زیستگاه­های بیابانی, به منظور مدیریت بهینه این عرصه­ها لازم است کلیه عوامل موثر در وضعیت زیستگاهی مورد بررسی قرار گیرد. از این رو, در این پژوهش رابطه بین فرسایش بادی به عنوان پدیده غالب اقلیمی – انسانی مناطق بیابانی, با وضعیت زیستگاه‏های تحت حفاظت در استان یزد, مد نظر قرار گرفت. با ارزیابی نرخ فرسایش بادی در چنین نواحی می­توان ظرفیت محیط را به منظور تدارک شرایط بهینه برای گونه­های حیوانی برآورد کرد. تحقیق انجام شده طی دو بخش به انجام رسید. بخش اول, کاربرد نقشه هم­فرسا و نقشه مناطق تحت حفاظت به منظور تعیین اراضی تحت تاثیر در هر منطقه و بخش دوم تعیین ارزش تقریبی زیستگاه­های تحت حفاظت بر مبنای سه عامل متغیر غذا, آب و امنیت بوده است. در نهایت همبستگی مابین ارزش هر زیستگاه با وسعت اراضی تحت فرسایش هر زیستگاه تعیین شد. نتایج حاصله بیان­گر این موضوع بود که بین این دو متغییر همبستگی معنی دار, قوی و معکوس (87/0-r=) وجود دارد. به این معنی که عوامل مؤثر در افزایش میزان فرسایش بادی بر کیفیت زیستگاه حفاظتی مؤثر بوده و متناسب با افزایش وسعت مناطق تحت تاثیر از ارزش زیستگاهی کاسته می­شود

لینک کمکی