مقاله بررسي شاخصهاي هاي کارآمدي سازمانهاي غيردولتي زيست محيطي دردستيابي به تضمين پايداري محيط زيست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي شاخصهاي هاي کارآمدي سازمانهاي غيردولتي زيست محيطي دردستيابي به تضمين پايداري محيط زيست :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :24

باوجودی که تفکردرباره مفهوم محیط زیست , اهمیت وارزش آن قدمتی به اندازه خود جامعه انسانی دارد, و از آنجایی که تحقیق حاضر در رشته مدیریت سازمانهای غیردولتی نوشته شده است , مشخصه های کارآمدی سازمانهای غیردولتی زیست محیطی شهرتهران در دستیابی به آرمان هفتم اهداف توسعه هزاره(تضمین پایداری محیط زیست) بررسی می گردد . یکی از اهداف اصلی اهداف توسعه هزاره, آرمان هفتم آن( تضمین پایداری محیط زیست) است. در این تحقیق ضمن بررسی مبانی نظری مرتبط شامل: نقش و اثر گذاری سازمانهای غیر دولتی, اهداف توسعه هزاره و وضعیت فعلی محیط زیست در جهان و ایران و‌ نظریه‌های مرتبط با موضوع تحقیق از یکسو و در نظر گرفتن مشخصه های کارآمدی سازمانهای غیر دولتی در بهبود محیط زیست و ارتقا این نقش و نهادینه نمودن آن, مد نظر قرار گرفته است. مشخصه های کارآمدی که مورد بررسی قرار گرفته اند, عبارتند از: مشارکت, مشروعیت(حاکمیت قانون), شفافیت, مسئولیت پذیری, اجماع ومردم محوری, عدالت وانصاف, کارآیی و اثربخشی, پاسخگویی. در تحقیق حاضر, جامعه آماری شامل مدیران, اعضای داوطلب و موظف سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی شهر تهران می باشد و حجم نمونه با فرض جامعه آماری نامحدود, در سطح اطمینان 0.95, محاسبه شده است و روش نمونه‌گیری, تصادفی ساده و روش تحقیق, توصیفی از نوع پیمایشی می باشد و روش گرد آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه می باشد سپس به تحلیل داده ها بر اساس آزمون واگرایی پرداخته ودرنهایت راهکارها وپیشنهادهایی ارائه شده است

لینک کمکی