مقاله مدل‌سازي پارامترهاي کيفي EC، SAR و TDS در آب زيرزميني با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي: دشت مهران و دهلران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مدل‌سازي پارامترهاي کيفي EC, SAR و TDS در آب زيرزميني با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي: دشت مهران و دهلران) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :21

با توجه به اهمیت آب­های زیرزمینی در بخش شرب و کشاورزی, شبیه­سازی و پیش­بینی تغییرات کیفی آن از نیازهای روزافزون بشر محسوب می­گردد. در این تحقیق کار مدل­سازی پارامترهای کیفی TDS و EC بر اساس سایر مؤلفه­های شیمیایی یعنی آنیون­ها و کاتیون­های اصلی, SAR و pH انجام شده است. همچنین جهت مدل­سازی نسبت جذب سدیم به عنوان متغیر وابسته, فراسنج­های طول و عرض جغرافیایی, هدایت الکتریکی, میزان کل عناصر محلول و مقادیر pH به عنوان متغیر مستقل به کار گرفته شدند. در این مطالعه شبکه عصبی با الگوریتمMarquardt Levenberg- برای پیش­بینی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی انتخاب گردید. نتایج نشان داد روش شبکه عصبی کارایی بالایی در پیش­بینی مقادیر پارامترهای کیفی آب زیرزمینی دارد. مقدار بالای ضریب همبستگی به دست آمده بین پارامترهای مدل­سازی شده بیان­گر نزدیک بودن مقادیر پیش­بینی گردیده با داده­های اندازه­گیری شده و توانایی و دقت بالای روابط بین متغیرهای ورودی با خروجی است. ضریب تبیین هر سه عنصر مدل­سازی شده نیز در سه مرحله آموزش, اعتبارسنجی و تست بالای 90 درصد می­باشد که نشان دهنده­ی دقت قابل قبول شبکه عصبی مصنوعی و یادگیری خوب و کارآمد شبکه با استفاده از الگوریتم آموزشی مورد نظر و داده­های ارایه شده به شبکه است. نتایج این مطالعه از اهمیت زیادی در جهت برنامه­ریزی و مدیریت یکپارچه کیفیت منابع آب و حفاظت و بهره­وری مناسب از آن در منطقه مطالعاتی برخوردار می­باشد

لینک کمکی