مقاله بررسي تجمع غلظت فلز مس در برخي از گياهان مرتعي (کاهوي وحشي، درمنه و گون) در اطراف معدن ذوب مس خاتون آباد شهر بابک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تجمع غلظت فلز مس در برخي از گياهان مرتعي (کاهوي وحشي, درمنه و گون) در اطراف معدن ذوب مس خاتون آباد شهر بابک :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :16

هدف از انجام مطالعه, تعیین غلظت فلز مس در کاهوی وحشیLactuca serriola, درمنه Artemisia sieberi و گون Astragalus bisulcatus در اطراف معدن ذوب مس خاتون آباد و مقایسه غلظت ها با استانداردهای موجود بود. نمونه برداری از گیاهان از فواصل 300, 600 و 1000 متری در جهت شمالی کارخانه در فروردین ماه 1389 انجام شد. نمونه های برداشت شده به آزمایشگاه منتقل گردیدند و پس از آماده سازی توسط Hot plate digester هضم شدند و غلظت فلز مس نمونه ها توسط دستگاه جذب اتمی Konic مدل NOVAA 300 اندازه گیری شد. غلظت فلز مس درکاهوی وحشی, درمنه و گـون نیز به ترتیب 33/5-59/17, 17/5 - 46/19 و 47/5 – 73/12 میکروگــرم بر گــرم اندازه گیری شد. بیشترین و کمترین غلظت فلز مس در تمامی نمونه ها به ترتیب در فاصله 1000 متری و 300 متری معدن به دست آمد. افزایش غلظت فلز مس با افزایش فاصله از کارخانه می تواند ناشی از جهت حرکت باد, وزن کم ذرات حاوی مس, ارتفاع دودکش کارخانه و عدم جذب ذرات ریز توسط میکروفیلتر دودکش معدن باشد. غلظت فلز مس از حد مجاز تعیین شده برای مصرف روزانه دام در مرتع بیشتر بود. بنابراین لازم است میزان غبار حاوی مس دودکش کارخانه کاهش یابد.

لینک کمکی