مقاله مدرسه ابراهيميه : نهاد آموزشي شيخيه کرمان در دوره قاجار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مدرسه ابراهيميه : نهاد آموزشي شيخيه کرمان در دوره قاجار :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :25

مدرسه ابراهیمیه مهم ترین مدرسه در کرمان عصر قاجار به دستور ابراهیم خان ظهیرالدوله, حکمران1240 ه.) به منظور ترویج علوم و معارف شیعی در این شهر بنا گردید . ام ا طولی - کرمان (حک: 1218نکشید که ابراهیمیه برخلاف خواست بانی آن به مرکزی علمی فرهنگی برای فعالیت فرقه نوظهورشیخیه تبدیل شد و این نقش را تا پایان عمر سلسله قاجار ادامه داد . مقاله حاضر به بررسی تغییرکارکرد ابراهیمیه وکارنامه علمی آموزشی آن اختصاص دارد . یافته ها نشان می دهد که حاج محمدکریم خان, پسر ابراهیم خان, پس از گروش به مذهب شیخیه و نیل به رهبری شاخه کرمان این فرقه, باتغییر مفاد وق فنامه ابراهیم خان نه تنها تولیت موقوفات بلکه حق نصب مدیر مدرسه را به خوداختصاص داد. وی همچنین املاکی را نیز وقف ابراهیمیه کرد. بدین ترتیب مدرسه مذکور با پشتوانهمالی کافی و به دور از مداخلات علمای متشرعه, به مرکزی علمی تبلیغی برای اندیشه های حاج محمدکریم خان و جانشینانش تبدیل شد.

لینک کمکی