مقاله مقدمه اي بر ديدگاه ابن خلدون در باب انحطاط تمدن اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقدمه اي بر ديدگاه ابن خلدون در باب انحطاط تمدن اسلامي :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :29

برخلاف تمام نظرگاه های 2 وجودشناسانه و معر فت شناسانه که ذات و صفات خداوند رامتعالی از این عالم می دانند و در نتیجه معرفت خود را متوجه ماورا می کنند,ابن خلدون فیلسوف و حکیم مسلمان تونسی در قرن هشتم هجری قمری, تفسیری ازدین اسلام ارائه می دهد که بر اساس آن به رغم تعالی ذات خداوند, صفات او در مفهو مبه « قدرت » و « علم » در جامعه و تاریخ صیرورت می یابد و از این رو نزد او « عمران »عنوان نماد و اسطور حقیقت در سطح جامعه تلقی می گردد. بر همین اساس او نظرگاهبنا می کند که به اعتبار حضور و خلق دایم خداوند « علم عمران » جدیدی تحت عنوان3 است و میدان « ذات پسینی » در جامعه و تاریخ , از طریق علت ها و معلول ها, مبتنی برفعالیت عقل در آن نه ماد صرف و نه ماورای مطلق و انتزاعی, بلکه سیالیت و اعتدالبین ماده و ماورا در تاریخ می باشد. از نظر ابن خلدون به دلیل خروج عقلانیت و فلسفهدر ماورا , « ذوات روحانی ادراک ناپذیر » اسلامی از حوز تاریخ و توجه صرف آن بهتمدن اسلامی از سیّالیت و اعتدال خارج شده و دچار جمود و انحطاط شده است . از اینرو, برای پیشرفت مجدد مادی و معنوی مسلمانان, توجه معرفتی آن ها به جامعه و تاریخ,در عین حفظ شکاف متعادل بین جامع حقیقت بخش (در مفهوم فعلیت و کمالبخشی) با عصبیت هویت بخش قبیله ای, ضروری است . از دیدگاه ابن خلدون دردولت های اسلامی, دین عامل اصلی ایجاد این شکاف و ساختار اجتماعی معتدل است . باوجود این, در سیر فکری او عاملیت اراد شخصی حاکم در اجرای نقش دین در سطح جامعه جای خود را به «قانون» مبتنی بر شرع و عقل داد.

لینک کمکی