مقاله بازخواني حرکت ها و قيام هاي به آفريد، سنباذ، اسحاق، استاذسيس و مقنّع در خراسان بزرگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بازخواني حرکت ها و قيام هاي به آفريد, سنباذ, اسحاق, استاذسيس و مقنّع در خراسان بزرگ :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :67

در قرن دوم هجری به دنبال فروپاشی حکومت امویان, شرایطی فراهم آمدکه غیرمسلمانان خراسان بزرگ توانستند نارضایتی خود از شرایط موجود را درقالب کنش های سیاسی- دینی نشان دهند. این ناخشنودی ها در قیام های به-آفرید, سنباذ, اسحاق, استاذسیس و مقنّع تبلور یافت. این کنش ها هم نشانگرخواسته های اقتصادی, اجتماعی و هم مبین روحیات و باورهای ساکنانغیرمسلمان خراسان بود. در این مقاله تلاش شده ضمن بازخوانی حرکت ها وقیام های مذکور, تاریخ روحیات مردم غیرمسلمان خراسان در قرون نخستیناسلامی بررسی شود.

لینک کمکی