مقاله دريانوردي مسلمانان در سده هاي نخستين اسلامي 2

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله دريانوردي مسلمانان در سده هاي نخستين اسلامي 2 :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :24

دریانوردی و کشتیرانی قرن ها مورد توجه مسلمانان بود . ایشان برای پرداختن بهدریانوردی اهداف و انگیزه های خاصی داشتند و این اهداف و انگیزه ها را بایدعوامل اصلی رونق کشتیرانی در تمدن اسلامی در شمار آورد . دریانوردی بااهداف نظامی, به منظور تصرف سرزمین های مختلف و الحاق آن ها به قلمروحکومت اسلامی از اولین دهه های ظهور اسلام آغاز شد و قرن ها به صورت جدیادامه یافت . دریانوردی تجاری نیز به منظور حمل و نقل کالاهای مختلف درجریان دو سویه بین سرزمین های مختلف و سرزمین های اسلامی مورد توجه خاصمسلمانان بود و اهمیت بسیاری در پیشرفت کشتیرانی ایشان داشت, خاصه کهشامل دامن فعالیت بسیار وسیعی از لحاظ جغرافیایی بود و مسلمانان طی آنتوانستند با اقوام و سرزمین های مختلفی در پهن اقیانوس هند از سواحل شرقیافریقا تا سواحل چین ارتباط برقرار کنند و اکتشافات جغرافیایی مهمی انجامدهند. مجموع این فعالیت ها باعث گسترش درک جغرافیایی مسلمانان و آگاهیایشان از اقوام و سرزمین های دیگر شد و علاوه بر آن به رونق جغرافیانگاریمسلمانان افزود و آثار ادبی, داستانی و فنی در زمینه دریا و دریانوردی به وجودآورد.

لینک کمکی