مقاله مؤلفه هاي فرهنگ و تمدن در آثار اخوان الصفا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مؤلفه هاي فرهنگ و تمدن در آثار اخوان الصفا :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :34

عصر اخوان الصفا, عصر آشنایی و تعامل فرهنگ ها و تمدن های گوناگون با یکدیگر بود . اخوانالصفا به این گوناگونی توجه داشتند؛ به طوری که در نظام فکری آن ها عواملی از قبیل تنوع شرایطآب و هوایی, گوناگونی منابع و ثروت های طبیعی, شیوه بهره برداری از این منابع, نوع خوراک وپوشاک و گرایش های متنوع به صنایع, گوناگونی اخلاق انسان ها که ناشی از اخلاط و مزاج بدنو تأثیرات بروج و کواکب و شیوه تعلیم و تربیت است و همچنین تفاوت ادیان گوناگون بهعنوان عاملی مؤثر در نظم و ارتباط و اخلاق اجتماعی و نیز تنوع نظام سیاسیِ مرتبط با شرایع وگوناگونی زبان ها و لغات متعدد, گرایش های متفاوت به موسیقی و نهایتا علم, سبب تمایز جوامعو پیدایش فرهنگ ها و تمدن های گوناگون می گردد. تمامی این عوامل به هم پیوسته اند و بریکدیگر تأثیر می گذارند. در جریان این تأثیرات آن چه در اندیشه اخوان پرنفوذ است, نظام دینیاست.

لینک کمکی