مقاله الناصر لدين الله (حک: 575 622 ه.): خليفه هوشمند و مدبر عباسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله الناصر لدين الله (حک: 575 622 ه.): خليفه هوشمند و مدبر عباسي :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :28

این مقاله با واکاوی خلافت الناصر لدین الله, سی وچهارمین خلیفه عباسی در صدد پرداختن به رابط ههوشمندی و تدبیر سیاسی خلفا با توسع ه سیاسی, اجتماعی دستگاه خلافت و نیز جهان اسلام است. بهسخن دیگر نویسنده کوشیده تا با واکاوی کارنام ه این خلیفه, چگونگی و چرایی دستیابی به این موفقیترا دریابد. آنچه یافته این پژوهش است آنکه, تاریخ خلافت در دور ه الناصر, شاهد پیشرف تهای سیاسی,فرهنگی و اقتصادی چشمگیری بوده است. این خلیفه توانست با بهره گیری از توانای یهای بالقوه و بالفعلجهان اسلام و استقرار وحدت سیاسی در قلمرو امپراتوری اسلامی, گام های مؤثری در اعتلای قدرتدنیوی و معنوی دستگاه خلافت عباسی بردارد. این مسأله در زمانی صورت پذیرفت که قدرت دنیویخلافت عباسی در سراشیب انحطاط افتاده و توانایی اداره و انتظام امور را نداشته است.

لینک کمکی