مقاله کَش ها و کشّي ها 1

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کَش ها و کشّي ها 1 :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :13

کش نامی است مشترک برای چند مکان در مناطق شرقی جهان اسلام. در منابع رجالی, تاریخی وجغرافیایی از کش ها و کشّی های بسیاری سخن رفته است. در این مقاله شش مکان که کش نام داشتهشناسایی شده, ضبط های مختلف و موقعیت جغرافیایی آنها به دست داده شده, مشاهیر منسوب به آن هامعرفی شده, و به برخی از اشتباهات و خلط هایی که در کاربرد نام این مکا ن ها و منسوبان بدان ها صورتگرفته, اشاره شده است.

لینک کمکی