مقاله دلالت هاي کارکردشناسانه کنيزان در دوره ميانه برپايه نام هاي آنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله دلالت هاي کارکردشناسانه کنيزان در دوره ميانه برپايه نام هاي آنان :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :38

در این مقاله «نقش کنیز» یا هنجارهای رفتاری مورد انتظار از کنیزان در دوره میانه بررسی شده است؛ و فرض بر آن است که نام گذاری نخستین پدیدار «نقش کنیز» است و رابطه علی و معلولی میان «نقش کنیز» و نام گذاری کنیزان وجود دارد. بر این اساس در این نوشتار ابتدا نام های کنیزان ذیل عنوان های « کنیززیبایی زنانه و ویژگی های ظاهری, نام های محبت آمیز, نام های سخیف, نام های برگرفته از پیشه,ارزش های اخلاقی و القاب کنیزان, نام های خوشیمن و نام های وابسته به مکان برای دستیابی بهالگوهای نامگذاری بررسی و سپس این الگو با «نقش کنیز» به دست آمده از مستندات تاریخی مقایسه شده است تا بدین مسئله پاسخ داده شود که «نقش کنیز» در دوره میانه چه رابطه ای با بردگی و جنسیت کنیزان داشته است؟

لینک کمکی