مقاله مسأل? گاهشماري ايراني (نقدي بر مقال? "مقايس? روش ها و معادلات مختلف براي اعمال کبيسه هاي گاهشماري هجري خورشيدي")

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مسأل? گاهشماري ايراني (نقدي بر مقال? "مقايس? روش ها و معادلات مختلف براي اعمال کبيسه هاي گاهشماري هجري خورشيدي") :


سال انتشار : 1386

تعداد صفحات :34

آقای فر ید قاسملو, در مقاله یی با عنوان "مقایس روش ها و معادلات مختلف برای اِعمالکبیسه های گاهشماری هجری خورشیدی ", کوشیده است "روش های مختلف برایاعمال کبیسه های گاهشماری هجر ی خورشیدی" را "در منابع مختلف " بیابد و, سپسمقایسه کند, البته بی آنکه نمونه یی از معادلات ذیربط را نشان دهد.مطالب مطرح شده از دو نظر برا ی نگارند نوشت حاضر اهمیت دارند : 1) عرضمهم ترین مباحث گاهشماری ایرانی در آثار شماری از مهم ترین تقو یم شناسان و تقو یمپژوهان کشور, 2) بیان برخی از مواضع نگارنده بر پای دو اثر منتشر شد او.دراین نوشته نگارنده می کوشد تا ضمن بررسی پاره هایی از نوشت جناب قاسملو و بیانمسأل گاهشماری ایرانی (که متشکل از دو امر همبست طول سال خورشیدی از یک سوو نظم کبیسگی یا آرای کبیسه ها در دور بزرگ, زیردوره ها و زیرزیر دوره ها از سو ی دیگر است ), پرتو ی بر جا یگاهِ نه حرفه ییخود در میان تقو یم پژوهان کشور بیفکند و"روش" خود, اصالت آن و درستی آن را تبیین کند. این روش درچارچوب لزوم توجه بهطول سال متوسط خورشیدی (که همان طول سال اعتدالی است ) و بر پای محاسباترایانه ای, با بهره گیری از سنت پر بار تقویم جلالی, اتخاذ شده است و دستاوردهای آندر راستای سنت توانمند تلاش برای دستیابی به قاعد دقیق کبیسه گیری و نگارشگاهنام تطبیقیِ قابلِ اِعمال بر سال های دور گذشته و آینده است.نگارنده امیدوار است که با نشان دادن کاستی هایی در مقال جناب قاسملو و مطرحکردن دقیق مهم ترین مباحث مرتبط با گاهشماری ایرانی, تقویم پژوهان, دوستدارانتقویم نگاری و گاهشماری ایرانی, و نهادهای رسمی مسئول کشور (مانند قو مقننه وشورای مرکز تقویم دانشگاه تهران) به آن ها توجه کنند و کسانی چون جناب قاسملو درپژوهش ها و نوشته های بعدی خویش به دید عنایت و دقت بیشتر بدان ها بنگرند.

لینک کمکی