مقاله رقابت هاي محلي در بيهق: ريشه هاي سياسي (سده هاي سوم تا هفتم هجري)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رقابت هاي محلي در بيهق: ريشه هاي سياسي (سده هاي سوم تا هفتم هجري) :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :32

در قرون نخستین اسلامی ناحیه بیهق از توابع نیشابور بود. در اواخر قرن اول هجری هنگامی کهشاهراه خراسان- عراق از مسیر کویر مرکزی ایران به بیهق- ری- عراق تغییر یافت, ناحیه بیهق ازاهمیتی راهبردی برخوردار, و حفظ آن یکی از اولویت های حکام خراسان شد. در پی این تحول, بیهقعرصه شورش ها و منازعات داخلی گردید. مقاله حاضر به بررسی ریشه های این رقابت ها اختصاصدارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سیاست حاکمان خراسان در تغییر مکرر کرسی بیهقموجب رقابت و آشفتگی محلی در این ناحیه می شد.

لینک کمکی