مقاله تاثير حاکميت صفويه بر کتاب هاي سيره و مناقب دوازده امام 2

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير حاکميت صفويه بر کتاب هاي سيره و مناقب دوازده امام 2 :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :21

از قرن دوم هجری کتاب هایی دربار سیره و مناقب دوازده امام نوشته شده که از لحاظکمیت و کیفیت تحت تاثیر وضع سیاسی و فرهنگی عصر خویش بوده اند. ظهور صفویه ورسمیت یافتن مذهب تشیع در ایران و شرایط سیاسی و فرهنگی حاصل از آن برتالیفات مذکور تاثیراتی نهاد که این تاثیرات را در وهل نخست در افزایش نسبی اینتالیفات می توان دید . عالمان و نویسندگان شیعه با توجه به آزادی بیشتر در بیان عقایدخویش در این دوره کتا ب های متعددی در سیره و مناقب امامان نوشتند . شاهان صفوینیز که به دلایل سیاسی و مذهبی بر گسترش تشیع تاکید داشت ند از این تالیفات بهطور مستقیم , حتی با صدور فرامینی مبنی بر این امر و یا به طور غیر مستقیم حمایتمی کردند. آنان همچنین در جهت تعمیق اندیشه های شیعی در بین عموم مردم بهتدوین کتب فارسی و یا ترجمه متون عربی در این موضوع پرداختند, چنان که برخی ازاین آثار به فرمان و نام بعضی از شاهان صفوی پدید آمده اند.

لینک کمکی