مقاله ماليات و هزينه هاي ولايات در دوره قاجاريه: کتابچه دستورالعمل جمع و خرج بسطام و شاهرود (1294-1295ه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ماليات و هزينه هاي ولايات در دوره قاجاريه: کتابچه دستورالعمل جمع و خرج بسطام و شاهرود (1294-1295ه) :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :52

در دوره قاجاریه, اقتصاد و جامعه سنتی در ناحیه بسطام و شاهرود تحت تأثیر عوامل محلی وبیرونی دستخوش تحولات چشمگیری شد. پژوهش حاضر به بازخوانی کتابچه دستورالعمل جمع و1295 ه.) و نیز تحلیل اطلاعات و آمار آن اختصاص دارد تا بر بخشی - خرجِ بسطام و شاهرود ( 1294از تحولات محلی شاهرود در دوره مذکور پرتوی افکند. این پژوهش نشان می دهد که در عهدقاجاریه, به موازات تحول اقتصاد محلی (تجارت و کشاورزی), عایدات حکومت مرکزی از ناحیهشاهرود در حالی افزایش م ییافت که از یک سوی بار عمده مالیات بر دوش روستائیان بود, و ازسوی دیگر چیزی از این افزایش درآمد به خزانه مرکزی نم یرسید, زیرا مخارج و هزین ههای محلیبیش از عایدات مالیاتی آن بود.

لینک کمکی