مقاله عوامل ناکامي مراکز رسمي آموزشي تبليغي فاطميان در گسترش مذهب اسماعيلي در مصر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عوامل ناکامي مراکز رسمي آموزشي تبليغي فاطميان در گسترش مذهب اسماعيلي در مصر :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :38

با انتقال مرکز حکومت فاطمیان (358-567ق) به قاهر ه در 362 ق, دستگاه دعوت اسماعیلی, با هدف ترویج عقاید اسماعیلی در میان آحاد مردم مصر, در قالبنهادهای تبلیغی آموزشی مانند مجالس الحکمه, جامع الازهر ودارالعلم سازماندهیشد. با این همه, این نهادها موفقیت چندانی در انجام وظیفه پیش گفته به دستنیاوردند. بررسی ناکامی این نهادها در تحقق اهداف مورد نظر, می تواند نقش مهمیدر تبیین عوامل ناتوانی فاطمیان در تثبیت مذهب اسماعیلی در سرزمین مصرداشته باشد . از سوی دیگر, پیچیدگی عقاید اسماعیلی و سلسله مراتب گروش بهمذهب اسماعیلی, در عمل, گروش عامه مردم بدان را با دشواری های جدی روبرومی ساخت. در هر حال, فعالیت ناهمگون و ناپیوسته جامع الازهر و دارالعلم در عرصهترویج مذهب اسماعیلی در مصر عهد فاطمی, از عواملی بودند که شرایط را بهگونه ای رقم زدند تا نهادهای اسماعیلی کارنامه موفقی در عرصه اشاعه و فراگیرکردن مذهب اسماعیلی در مصر نداشته باشند.

لینک کمکی