مقاله بررسي دو روايت از ماجراي جيش اسامه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي دو روايت از ماجراي جيش اسامه :


سال انتشار : 1386

تعداد صفحات :22

از ماجرای مشهور سپاه اسامه دو روایت در دست گرفته است : روایت مورخان سده هایاول هجری (واقدی, ابن سعد, ابن هشام, یعقوبی, بلاذری, طبری) و روایت متکلمانشیعه که عمدتا توسط شیخ مفید در کتاب الارشاد بیان شده است . مورخان مذکور بادر نظر گرفتن حوادث قبل و همزمان با این رخداد آن را گزارش کرده اند, ولی روایت وتحلیل شیخ مفید از این ماجرا با توجه به پیامدهای آن (از نظر شیخ ) صورت پذیرفتهاست و می توان آن را تبیین و تحلیلی ناظر به نتیجه و غایت آن قلمداد کرد . روایتمورخان مذکور, با نوعی آسان گیری توأم است و آنان در شناخت و ثبت جزئیات اینواقعه مهم اهتمام کافی به کار نبسته اند, امّا محتوای روایت شیخ مفید نیز ضمنناسازگاری با جایگاه معنوی و حتی سیاسی پیامبر (ص), به دلیل عدم توجه کافی بهعوامل قبل و همزمان با این واقعه مقبول نمی نماید.

لینک کمکی