مقاله انديشه هاي هزاره مدارانة نقطويه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله انديشه هاي هزاره مدارانة نقطويه :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :33

نقطویان از گروه های دگراندیش فعالی بودند که با تبلیغات و فعالیت های خودتا مدت ها حاکمیت صفوی را به چالش کشیدند. اهمیت مطالعه اندیشه های اینگروه زمانی افزون می شود که بدانیم نقطویه دارای منظومه فلسفی پیچیده ای بودندکه یکی از مهم ترین آموزه های آن باورهای هزاره مدارانه است. در این مقاله,کوشیده شده است تا بر این بخش از دیدگا ه های نقطویه پرتوی افکنده شود.

لینک کمکی