مقاله بارتلمي دي هربلو و« کتابخانه شرقي» او

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بارتلمي دي هربلو و( کتابخانه شرقي) او :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :28

دی هربلو بارتلمی دو مولن ویل خاورشناس فرانسوی که در تکوین دانش خاورشناسی در فرانسه نقشیاین کتاب هرچند تحت تأثیر اوضاع ناشی از .« کتابخانه شرقی » مهم دارد, مؤلف کتابی است با نامحملات عثمان یها به اروپا, روابط ویژه نویسنده آن با دربارهای فلورانس و پاریس, حمایت سیاستمدارانیچون کولبر از او و سرانجام تدریس وی درکالج سلطنتی (بعدها کالج فرانسه), با رویکردهایی سطحی وموضع گیری هایی آلوده با سیاست تألیف شده, مد تها تنها منبع خاورشناسان, متفکران و ادیبان مغربزمین برای خاورشناسی و به خصوص شناخت اسلام بوده است. علی رغم جایگاه مهم هربلو و کتابش درخاورشناسی و مطالعات وابسته به آن, شخصیت او و اثر او برای خاورشناسان متأخر و محققان شرقیخصوصا ایرانی چنانکه باید شناخته نیست. مروری گذرا بر زندگی و آثار دی هربلو, شرحی مختصر ازو روش ها « کتابخانه شرقی » عصری که او در آن می زیسته, جایگاهش در خاورشناسی, چگونگی تدوینو رویکردهای مؤلف در تألیف این اثر, تأثیر آن بر متفکران غربی و خاورشناسان مطالب این مقاله را دربر می گیرد.

لینک کمکی