مقاله ناآرامي هاي عراق و مهاجرت هاي خراسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ناآرامي هاي عراق و مهاجرت هاي خراسان :


سال انتشار : 1386

تعداد صفحات :26

به روزگار بنی امیه مهاجر ت هایی با اهداف نظامی و اقتصادی از عراق به خراسان روی داد. دو مهاجرت آغازین, در زمان حکومت زیا د بن ابیه در عراق (44-53ق) (664-673م) از سوی وی مدیریت شد . مهاجرت نخست در سا ل 47 ق/ 677 م از بصره بهخراسان روی داد و با بن بست نظامی اعراب در خراسان و ناآرامی های قبیله ای ناشی ازتقسیم عطایا در بصره, ارتباط داشت . دومین مهاجرت به سال 51 ق/ 671 م مدیریتشد. در آن سال, 50000 خانوار از قبایل کوفه و بصره به خراسان کوچانده شدند . اینمهاجرت نیز با ناآرامی های عراق و مشکلات نظامی تازیان در شرق ارتباط داشت . برایشناخت تأثیر این مهاجر ت ها در مهار ناآرامی های عراق و مشکلات نظامی تازیان درخراسان, مسائلی چون سیاست نوین بنی امیه در مرزها, اوضاع خراسان و عراق بدانگاه, موقعیت نظامی تازیان در خراسان و جاذبه های آن سرزمین برای آنان, در خوربررسی است . در این نوشتار, نگارنده بر آن است تا با استناد به منابع و برخی مطالعات,ضمن بررسی نکات یاد شده, به تأثیر دو مهاجرت در مهار ناآرامی های عراق و بهبودموقعیت نظامی تازیان در خراسان بپردازد.

لینک کمکی