مقاله کنکاوي در منابع تأمين غلام و کنيز در عصر قاجار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کنکاوي در منابع تأمين غلام و کنيز در عصر قاجار :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :24

غلامان و کنیزان در عصر قاجار در ایران از نژادها و قومیت های مختلفی چون آفریقایی, قفقازی (ارمنی,گرجی و چرکس), ترکمن, بلوچ, کرد و حتی فارس بودند. معمولا اسارت در جنگ ها و تهاجمات ناگهانیمنبع اصلی تأمین غلام و کنیز, به ویژه از میان ترکان و اهالی منطقه قفقاز و ماورای آن بوده است. باسلب حاکمیت ایران بر منطقه قفقاز توسط روس ها, ورود غلامان و کنیزان از آنجا به ایران بسیار کاهشیافت و در مقابل, ورود غلام و کنیز آفریقایی از طریق جنوب ایران افزایش چشمگیر یافت. این جریانبا وجود قراردادهای منع برده فروشی و نظارت جدی کشتی های ضد برده فروشی نیروی دریایی انگلیسدر خلیج فارس, تا اواسط قرن 14 ادامه پیدا کرد. مقاله حاضر پس از مشخص کردن مراکز و منابعاصلی تأمین غلام و کنیز, به بررسی و تشریح چگونگی این جریان در مناطق مزبور پرداخته است.

لینک کمکی