مقاله شهرها، گلخانه هاي جهاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شهرها, گلخانه هاي جهاني :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :26

شهرها علاوه بر آلوده سازبودن و مصرف گرایی زیاد, خود در معرض انواع مخاطرات و آسیب های اکولوژیکقرار دارند و از این رو, به عنوان مکان های نابرابر و نامتعادل مشخص شد هاند و این فرایند آن ها را از شهرهایپایدار و اکولوژیک دورتر کرده است . دراین بررسی, با شناسایی بوم شهرهای پایدار, راهکارهای اصلاح ساختاریشهرهای بیمار نیز مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است . بانک جهانی, ارتقای کیفیت توسعه شهری پایدار واکولوژیک در تحقق شرایط زیر م یداند که عبارتند از: قابل زیست بودن, برخورداری از مدیریت محلی کارآمد, رقابتپذیری, برخورداری از نظام اعتبار بانکی.این مقاله همچنین برخی از موضوعات بنیادی در رابطه با پایداری شهری و بوم شهرهای جهانی را موردتحلیل و بررسی قرار داده است که عبارتند از : مفهوم شهر اکولوژیک؛ اتومبیل دشمن شماره یک انسان؛ محدودنمودن رشد فیزیکی شهر؛ الزامات سلامتی انسانی؛ حمل و نقل, اندازه و شکل شهر؛ تأمین آب و موادغذایی وبالاخره دفع زباله های شهر.

لینک کمکی