مقاله تحليل ترموديناميکي وسينوپتيکي بارشهاي سيلاب ساز استان کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل ترموديناميکي وسينوپتيکي بارشهاي سيلاب ساز استان کرمانشاه :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :21

سیلاب یکی از مخرب ترین بلایای طبیعی است که شدت آن در نواحی غربی ایران خصوصاً در ماههای سرد سال زیاد می‏باشد. بارشهای مناطق غربی در زمانی که توده‏های هوای حاکم حاره‏ای دریایی هستند طولانی‏تر است. با توجه به مطالعات انجام گرفته,سازوکار این بارشها با ناپایداری های همرفتی همراه می باشد. بدین منظور یک دوره بارش طولانی منجر به سیل در دوره سرد سال در غرب کشور(استان کرمانشاه) در سالهای (1994) میلادی انتخاب شد .جهت تحلیل‏ سینوپتیکی, ‏از نقشه‏های‏ فشارسطح دریا,ترازهای hpa 500 و hpa 300 وبه منظور محاسبه وبررسی شاخص‏های ترمودینامیکی, ناپایداری جو مانندشاخصهای صعود(SI,KI ), CAPE و آب بارش شو از نمودارهای هواشناختی Skew-T در ساعت ( UTC1200) 21 مورد سیل استفاده گردید و این نتیجه بدست آمدکه سیستمهای غربی در این دوره‏ها با یک سامانه کم‏فشار مدیترانه‏ای در روی سطح زمین و ناوه سطوح فوقانی همراه است که الگوی مناسبی برای بارش بوده و رطوبت لازم برای بارش را تأمین می کند. این در حالی است که در تراز hpa 300 بیشینه سرعت باد بر فراز منطقه به چشم می خوردو با توجه به محاسبه و تعیین دامنه تغییرات شاخص‏های ناپایداری در این دوره‏ها (آستانه آب بارش شو برای وقوع سیل mm 35 و متوسط آن mm 56, آستانه CAPE برای وقوع سیل j/kg 1000 و متوسط آن j/kg 1500, آستانه KI جهت وقوع سیل C°24 و متوسط آن C°28 , آستانه وقوع سیل (-1)Si C° و متوسط آن (-5), C° می‏توان درتکمیل بررسی بارشهای منجر به سیل نه تنها در کرمانشاه بلکه در سایر نقاط بهره جست.

لینک کمکی