مقاله کسري مخزن دشت سبزوار راه کارها و پيشنهادات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کسري مخزن دشت سبزوار راه کارها و پيشنهادات :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :16

آبخانه دشت سبزوار, در استان خراسان رضوی و در فاصله حدود 250 کیلومتری غرب شهر مشهد واقع است. این آبخانه در اثر اضافه برداشت های (برداشت بیش از تغذیه ی), مستمر, از اوایل سال آبی 1360-1361 به این طرف از حالت تعادل خارج و با افت سطح آب زیرزمینی و کسری مخزن, به حدود 64 میلیون متر مکعب در سال, مواجه شده است . ارزیابی هیدروگراف آبخانه نشان می دهد که تا سال آبی 1360-1361 آبخانه در وضعیت تعادل بوده و میزان تغذیه سالانه, معادل تخلیه آن بوده است, ولی از این سال به بعد تا سال آبی 1386-1389 آبخانه در حالت بحرانی بوده است, به طوری که هیدروگراف آن در این فاصله زمانی علیرغم سیر نزولی, حالت سینوسی خود را حفظنموده است . ولی از این سال به بعد, روند هیدروگراف شبیه به یک خط راست ادامه می یابد که نشان می دهد, آبخانهدر حالت فوق بحرانی بوده و در حال تهی شدن است . با توجه به این که آبخانه دشت سبزوار, منبع اصلی و مهمتأمین کننده آب کشاورزی منطقه و شرب شهر 240000 نفری سبزوار می باشد, لذا لازم و ضروری است که درجهت جبران کسری مخزن و تعادل بخشی آن, اقداماتی انجام شود . در این رابطه سه راه کار پیشنهاده شده استکه عبارتند از : تغذیه مصنوعی با روش سنتی, تعذیه مصنوعی با روش مدرن و کاهش دبی چاه ها, به میزان15 %. با انجام سه روش مذکور می توان با تقویت سالانه به میزان 64 میلیون متر مکعب, کسری مخزن, آبخانه دشتسبزوار را جبران نمود و آن را به حالت تعادل درآورد.

لینک کمکی