مقاله انتخاب عرصه هاي مناسب تغذيه مصنوعي به روش پخش سيلاب با کاربرد روش AHP درمحيط GIS (مطالعه موردي منطقه آبيد- سربيشه گتوند) )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله انتخاب عرصه هاي مناسب تغذيه مصنوعي به روش پخش سيلاب با کاربرد روش AHP درمحيط GIS (مطالعه موردي منطقه آبيد- سربيشه گتوند) ) :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :24

برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی در دشت های مناطق خشک و نیمه خشک کشور باعث افتشدید سطح آب زیرزمینی شده است. تغذیه مصنوعی آبخوان ها به روش پخش سیلاب راهکاری استکه با آن می توان حجم مخزن آب زیرزمینی را افزایش و روند افت سطح آن را کاهش داد . در اینپژوهش سعی شده است با تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی ,(Analytical Hierarchy process) مناسب ترین عرصه ها را برای عملیات پخش سیلاب با هدف تغذیه مصنوعی درمنطقه آبید- سربیشه گتوند شناسایی کرد. بدین منظور, ابتدا هفت عامل موثر - شیب, نفوذپذیری, کیفیت سیلاب, ضخامت آبرفت, قابلیت انتقال, تراکم زهکشی و کاربری اراضی- منطقه مورد مطالعه, در محیط GIS آماده سازی و با روش AHP وزن هر عامل محاسبه گردید. سپس با استفاده از توابع تحلیلی GIS و وزن های اکتسابی هر لایه در روش AHP نقشه عوامل موثر در مکانیابی با همدیگر تلفیق و نقشه نهایی در چهار کلاس تناسب بالا تا نامناسب تهیه گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که عرصه های با تناسب بالا جهت اجرای طرح های تغذیه مصنوعی به روش پخش سیلاب اغلب در واحد ژئومورفولوژی مخروط افکنه و شیب کمتر از 3 درصد قراردارند. کنترل زمینی نتایج نشان از انطباق بالای مکانیابی با این روش و پروژه های اجرا شده با هدف تغذیه مصنوعی در این منطقه می باشد

لینک کمکی