مقاله مکان يابي محل دفن بهداشتي مواد زائد جامد شهري با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) (مطالعه موردي شهر آبدانان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مکان يابي محل دفن بهداشتي مواد زائد جامد شهري با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) (مطالعه موردي شهر آبدانان) :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :18

دفن زباله یکی از مسائل مهم و حیاتی در مراکز جمعیتی, بخصوص در شهرهای بزرگ و در حال توسعهمی باشد. لذا انتخاب یک محل مناسب جهت انهدام, بازیافت و دفن این زباله ها بسیار مهم می باشد. به منظورانتخاب صحیح این محل فاکتورهای زیادی باید در نظر گرفته شود . در این تحقیق با استفاده از 9 فاکتور شامل :زمین شناسی و سنگ شناسی, ژئوهیدرولوژی, فاصله از گسل ها, فاصله از شبکه زهکشی و آبراهه های منطقه, میزانبارندگی, شیب و توپوگرافی سطحی, فاصله از مناطق مسکونی و در نهایت فاصله از مراکز تولید زباله, محل هایمناسب جهت دفن زباله شهر آبدانان انتخاب شده اند. روش مورد استفاده جهت وزن دهی به فاکتورها در این تحقیق روش AHP یا همان فرایند تحلیل سلسله مراتبی می باشد و فاکتورهای آن بر اساس عوامل محلی و منطقه ای تعدیل شده اند. برخی از اطلاعات مورد نیاز به کمک نرم افزار ERDAS IMAGINE از روی تصویر ماهواره ای منطقه به دست آمده است . آماده سازی و تلفیق لایه های اطلاعاتی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در محیط نرم افزار ArcGIS انجام شده است . در نهایت نقشه پهنه بندی مکان های مناسب دفن زباله شهر آبدانان به صورت سه اولویت اول تا سوم ارائه شده است . اولویت اول که شامل مناطقی در جنوب و شرقمنطقه مسکونی می باشد, از سازندهایی با نفوذ پذیری بسیار کم و آبدهی ضعیف تشکیل شده اند. اولویت دوم که درشمال غربی و جنوب شرقی منطقه مسکونی واقع شده اند؛ دارای نفوذپذیری کم تا متوسط بوده و آبدهی نسبتازیادی است . مناطق اولویت سوم نیز که در جنوب غربی منطقه مسکونی واقع شد ه اند, دارای نفوذپذیری متوسط تازیاد بوده و به علت بالاتر بودن سطح آب زیر زمینی در این مناطق, جهت دفن زباله ضعیف ارزیابی شده اند.

لینک کمکی