مقاله بررسي آب قابل بارش و تعين آستانه بارورسازي ابر توسط نمودارهاي ترموديناميکي و سنجنده مديس در غرب ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي آب قابل بارش و تعين آستانه بارورسازي ابر توسط نمودارهاي ترموديناميکي و سنجنده مديس در غرب ايران :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :24

بررسی آب قابل بارش وتعیین آستانه بارورسازی ابر جهت جلوگیری از صرف هزینه های زیاد بارورسازیناموفق یا احتمالا فرا بارورسازی ابر و در نتیجه کاهش پتانسیل بارش بسیار مهم هستند.این پژوهش در یک دوره 4 ساله (2000-2003) در روزهایی که بارش در ایستگاه زمینی ثبت شده برای تبریز و کرمانشاه انجام شده و آب قابل بارش با استفاده از داده های رادیو سوند و نمودارهای ترمودینامیکی وهمچنین سنجنده مدیس ماهواره ترا, محاسبه شدند . به کمک منحنی بهترین برازش بین آب قابل بارش و میانگینبارش, آستانه مناسب جهت بارورسازی ابر تخمین زده شد. آستانه محاسبه شده بارورسازی ابر برای آب قابل بارش توسط سنجنده مدیس و رادیوسوند در ( 21 مورد تبریز و 17 مورد کرمانشاه ) مقایسه شد . آستانه به دست آمده توسط سنجنده مدیس در آذربایجان شرقی, (7) میلی مترو در کرمانشاه, ( 12 ) میلی متر است و این مقدار توسط اطلاعات رادیوسوند در همان روزها در آذربایجان شرقی, ( 9) میلی متر و در کرمانشاه, ( 15 ) میلی متر به دست آمد . به طورکلی نتایج آب قابل بارش به دستآمده از رادیو سوند بیشتر از مقادیر به دست آمده از سنجنده مدیس می باشد که عمدتا به دلیل ناهمگونی زمان رشدابر و تصویر برداری سنجنده مدیس و همچنین حساسیت بیشتر سنجنده مدیس نسبت به پس پراکنش امواجفروسرخ توسط ابرهای ضخیم و حساسیت کم این سنجنده در شرایط مه در سطح زمین می باشد

لینک کمکی